Den här veckan är jag i Trondheim. Anställda på museer från hela Norge samlas i en vecka för att delta i en kompetensutvecklingskurs som NCK har varit med att utforma. Jag ska hålla en workshop om Generic Learning Outcomes och EU:s nyckelkompetenser. Nästa vecka ska jag hålla en liknande workshop i Helsingfors. Det här är en viktig del av det vi gör på NCK. Vi ordnar kurser, workshops, föreläsningar och utbildningar om lärande på museer, arkiv, konsthallar och i kulturmiljöer runt om i Norden och Baltikum. Och inte bara om lärande, utan också om kulturpolitik i EU, hur kulturarvsverksamhet kopplas samman med läroplaner, hur företag kan använda kulturarv för att utvecklas och hur kulturarv kan vara en tillgång i ett mångkulturellt samhälle.

Ett lärande genom kulturarv sedan 2005 bild 2Vi finns i Östersund, men har verksamhet i ett mycket större område.  Vi deltar i olika nätverk och knyter kontakter i hela Europa. Samarbete över nationsgränser och över sektorsgränser är en del av vår vardag. En del av det vi gör sker i projektform där vi både påbörjar och leder projekt och där vi finns med som partner. NCK har utvecklat en arbetsmetod som gör att vi kan röra oss på flera nivåer. Ofta börjar vi med en praktisk, experimenterande och utvärderande verksamhet i samarbete med en kulturarvsinstitution.

Ett lärande genom kulturarv sedan 2005 bild 1Vi undersöker till exempel hur Skapande skola har påverkat museernas program och hur det har påverkat eleverna. Vi undersöker också hur undervisning i svenska för invandrare får andra resultat när undervisningen sker på en kulturarvsinstitution. Sedan bearbetar vi resultaten och sätter dem i ett sammanhang – vilka effekter för samhället får lärande på kulturarvsinstitutioner? Vad behövs från samhällets sida för att skapa förutsättningar för verksamheten? Därefter tas resultaten till en policynivå. Helst jämför vi policydokument, tidigare studier och olika verksamheter från flera olika regioner eller länder för att kunna komma fram till generella rekommendationer som förs fram på en politisk nivå.

Nyligen genomfördes det här i The Learning Museum, ett projekt vi var inblandat i, vilket mynnade ut i rekommendationer som presenterades för EU-kommissionen. Detta gör att NCK är en spännande och dynamisk organisation. Vi rör oss mellan praktik och politik, mellan forskning och experiment. Samtidigt växlar vi mellan uppbyggnad av kunskap, kompetens, kreativitet och spridning av information och arbete med lärande för andra. Den röda tråden i det vi gör är alltid lärande genom kulturarv.

Läs gärna mer om NCK på vår hemsida>>>

/Anna Hansen

Anna Hansen är historiker och arbetar som VD, forskare och projektledare vid NCK.