En grupp inom kulturutskottet har under 2015 följt upp och utvärderat kultursamverkansmodellen, som är en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet. Uppföljningen har fokuserat på att beskriva och analysera hur modellen har fungerat samt vilka resultat och konsekvenser som införandet av modellen har fått. Resultatet av uppföljningen redovisas i rapporten Är samverkan modellen? Kultursamverkansmodellen beslutades av riksdagen år 2009 och började införas 2011. Sedan 2013 är alla län utom Stockholms län med. Modellen innebär att landsting och regioner får fördela vissa statliga medel till regionala och lokala kulturverksamheter. Målet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och att ge regionerna ett ökat ansvar och ökad frihet inom kulturområdet.

Modellen behöver ses över

Utskottets uppföljningsgrupp har inriktat uppföljningen på att beskriva och analysera hur modellen har fungerat samt vilka resultat och konsekvenser som införandet av modellen har fått.

Uppföljningen visar bland annat att införandet av modellen har bidragit till ökad dialog och vitalisering av det kulturpolitiska samtalet på regional och lokal nivå och gjort att kulturen har kommit högre på den politiska agendan. Samtidigt har införandet av modellen hittills inte lett till någon förändrad bidragsfördelning eller till förändrade möjligheter att nå de kulturpolitiska målen. Uppföljnings- och utvärderingsgruppen menar mot den bakgrunden att modellen behöver ses över.

Lokala skillnader i kulturutbud kvarstår

Modellen har inte påverkat de skillnader i kulturutbud som finns mellan olika län och kommuner eller resulterat i att nya deltagargrupper har nåtts. I uppföljningen konstateras bl.a. att kulturmiljöarbetets roll i modellen bör tydliggöras och att det är särskilt viktigt att fortsätta att följa civilsamhällets roll och deltagande i modellen. I de fortsatta samtalen om statens bidrag till kultur bör det diskuteras vilka satsningar som ska ingå i modellen.

I uppföljningen framförs att det är viktigt att den nationella politiska nivåns engagemang blir mer synligt. Det är också viktigt att regeringen följer upp resultaten av de statliga bidragen till regional kultur och redovisar detta årligen till riksdagen.

Ta del av rapporten på Riksdagens hemsida>>>

För mer information

Ann Aurén, kanslichef kulturutskottets kansli, e-post ann.auren@riksdagen.se

Christer Åström, vik. sekretariatschef vid utvärderings- och forskningssekretariatet, e-post christer.astrom@riksdagen.se

Anna Wagman Kåring, forskningssekreterare vid utvärderings- och forskningssekretariatet, e-post anna.wagman.karing@riksdagen.se

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.