De största kultursatsningarna i statens budget för 2014 som presenterats idag är en dubblering av medel för läsfrämjande insatser, ombyggnad och renovering av Kungliga Operan samt nya pensionsregler för anställda inom scenkonstområdet. För 2014 är budgeten inom kulturområdet drygt 6,8 miljarder kronor.

Vidare anslår regeringen 5 miljoner kronor extra årligen till Statens historiska museer fr.o.m. 2014 för att museet ska kunna fullgöra sitt uppdrag att förvalta och vårda de fornfynd som tillförs myndigheten. Den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten inom Riksantikvarieämbetet förs den 1 januari 2015 över till Statens historiska museer.

Stödet till regional kulturverksamhet inom ramen för samverkansmodellen ökas med 27,3 miljoner för 2014. Från 1 286 miljoner till 1 313 miljoner kronor. Här återfinns bl.a stödet till länsmuseerna.

Regeringen har för avsikt att ge Riksutställningar i uppdrag att utifrån en global omvärldsanalys visa på möjligheter för den svenska museisektorn att ta vara på energin och utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige. Regeringen avser vidare att ge Riksutställningar i uppdrag att, baserat på en global omvärldsanalys, visa på potentialen att utveckla relationer och samverkansmetoder mellan museisektorn och utbildningsområdet.

Myndigheten för kulturanalys (MYKA) inrättades 2011. Regeringen ökar  myndighetens anslag med 3,6 miljoner kronor årligen under perioden 2014-2016, för att ge MYKA bättre förutsättningar att utveckla den officiella statistiken inom kulturområdet. Efter denna period kommer höjningen att uppgå till 2,3 miljoner kronor årligen.

Läs mer på regeringens webbplats>>>