Museum och iscensättning är  temat för kursen i restaureringskonst som ges på Kungliga konsthögskolan från och med september 2015.

"Vi tänjer på begreppet museum: en arena för kommunikation och kunskapsförmedling utöver plats för samlingar och minnen. Genom återanvändning av byggnader och miljöer lägger vi ytterligare en dimension till upplevelsen genom arkitekturrestaurering. Kan värdefulla miljöer alltifrån Tessin dy:s Mälsåkers slott från barocken till Paul Hedqvists modernistiska terminal och hangar på Bromma flygplats transformeras till en ny sorts museum där atmosfären och de kulturhistoriska värdena bevaras medan användningen förnyas?"

Kursinnehåll
Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå som ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext i Sverige och internationellt. Att bevara och förädla vårt kulturarv i sitt sammanhang, från detalj till helhet, är en stor och utmanande uppgift för dagens och framtidens restaureringsprofession. Kursen utvecklar förhållningssätt, strategier och praktik i bevarande och förädling. Analys av insatser och tillägg genom tiderna värderas och diskuteras mot bakgrund av studier i restaureringshistoria, kulturhistorisk värdering och gestaltningsstudier. Genom teoretisk kunskapsuppbyggnad parad med praktisk dokumentation (traditionell och 3D laserscanning), byggnadsundersökning, inventering, värdering och analys skapas en kunskapsbas för bevarande, restaurering, utveckling och ny gestaltning i existerande miljöer.

Årsplan
Restaureringskonst vänder sig till arkitekter (alla kategorier), ingenjörer, antikvarier, konservatorer med flera, med arkitektexamen eller motsvarande och med minst ett års relevant yrkeserfarenhet. Kursen är multidisciplinär för att stimulera en aktiv diskussion mellan olika yrkeskategorier.

Kursen omfattar 60 högskolepoäng (kan tillgodoräknas inom en forskarutbildning) och genomförs i sju professionaliseringsblock med teori, föreläsningar, seminarier, grupparbeten och workshops. Vissa utbildningsmoment är på engelska.

Kursstart tisdag 1 september 2015 – kursslut slutet av maj 2016.

Ansökan
Ansökan ska innehålla kortfattad CV, kortfattad motivering, examensbevis, passfoto (för skolkatalog), samt ett relevant arbetsprov; projekt, uppsats, eller motsvarande.

Ansökan görs digitalt>>>

Kontakt: lektor Cecilia Sagrén, cecilia@kkh.se, 08-614 40 71, vx 08-614 40 00.

Mer info>>>

Kursinbjudan>>>