Ecomuseums 2012  är den första internationella konferensen som sammanför representanter från ekomuseer, medborgarmuseer och lokala initiativ för hållbar utveckling. Konferensen arrangeras 19 – 21 September i Seixal (Ecomuseu do Seixal) av Green Line Institute for Sustainable Development i Portugal i samverkan med universitetet i Newcastle

Ekomuseer är idag en internationellt spridd företeelse och de har tillsammans med olika former av lokala museisatsningar och bevarandeinitiativ av närområden för hållbar utveckling kommit att betraktas som representanter för ”den nya museologin” och som exempel på alternativa vägar att organisera och bedriva ett framgångsrikt kultur- och naturvårdsarbete.

Konferensens tolv huvudteman är:

 • Lokala initiativ – utmaningar, möjligheter och praktisk tillämpning
 • Utvecklingen av ekomuseer och deras spridning i världen
 • Bortom ekomuseerna – sociologisk museologi och dess teori och praktik
 • Miljö, samhälle och kulturarv -  relationer och interaktioner
 • Natur, kultur och samhälle – hur kan ekomusealt arbete bidra till en helhetssyn?
 • Ekomuseirörelsen och bevarandet av lokala hantverk
 • Turism med ett hållbart miljötänkande
 • Hur bidrar ekomuseologi till arbetet med etniska minoriteter?
 • På vilket sätt bidrar ekomuseer och lokala museiinitiativ till bevarandet av immateriella kulturarv?
 • Arkitektur och samhällsplanering – ekomuseet som ett inkluderande arbetssätt
 • Ekomuseitanken tillämpad i urbana miljöer – utmaningar och möjligheter
 • Lokalt förankrade synsätt på bevarande och tolkning av det industriella kulturarvet

För mer detaljer kring anmälan och deadline för papers mm, klicka här. Du får även gärna kontakta mig för information.

Ewa Bergdahl, Naturhistoriska riksmuseet
Ewa.bergdahl@nrm.se