De senaste åren har tillgång till kultur blivit en viktig politisk fråga. Vi på NCK deltar nu i ett forskningsprojekt finansierat av EU som syftar till att undersöka hur tillgängligheten kan öka för unionens medborgare. Syftet med projektet Access to Culture är att utveckla riktlinjer för hur den europeiska kulturpolitiken kan bli bättre och mer likvärdig när det gäller tillgängligheten.

Ett tillgängligt kulturliv bild 1

Med tillgänglighet avser vi bland annat att personer med funktionsnedsättningar får tillträde till kulturinstitutionernas lokaler och anpassad information. Tillgänglighet handlar även om barn och ungdomars kulturaktiviteter och möjligheter att lära, uppleva och skapa, både i skolan och på fritiden. Vi lyfter också fram minoriteter och invandrare som grupper vars tillgång till kultur behöver undersökas och stärkas.

Men vårt projekt handlar egentligen om tillgång för hela befolkningen. Om att underlätta för alla människor att ta del av kulturutbudet och undanröja eventuella ekonomiska, sociala och praktiska hinder. Hur mycket ska en museibiljett kosta? Vilka människor söker sig till en vernissage på ett konstgalleri? Vilka tider har biblioteket öppet? Ska arkivets samlingar digitaliseras för att på så sätt bli mer tillgängliga för allmänheten?

Tillgänglighetsfrågan har många aspekter. Det handlar om kulturupplevelser och lärande men också om den kreativa processen och kulturutövarnas villkor. Vi vill verka för en kulturproduktion som präglas av jämställdhet och mångfald. Vi vill stödja konstnärer och kulturinstitutioner ekonomiskt, bredda finansieringsvägarna och förenkla ansökningsprocedurerna. Vi vill också öka mobiliteten och främja utbyten både inom och utanför de nationella gränserna.

Kultur ska vara gränslös, inkluderande och utåtriktad. Alla kommer inte (och förväntas inte!) att älska allt, intressera sig för just den där författarens verk eller vilja besöka just den där dansföreställningen, men alla ska åtminstone ha möjlighet att ta del av detta om de så skulle önska. Din ålder, ditt kön, din kropp, din etnicitet eller din sociala bakgrund ska inte avgöra vilken typ av kultur du har möjlighet att skapa, uppleva, glädjas åt och beröras av.

//Carolina Jonsson Malm

Carolina Jonsson Malm är doktor i historia och utbildad gymnasielärare. Hennes avhandling lades fram vid Lunds universitet och handlar om familjenormer, släktskapande och betydelsen av ursprung. Nu arbetar hon som forskare och projektledare vid NCK och är ansvarig för projekten Access to Culture och Regionala effekter.