Riksförbundet beretts möjlighet att yttra sig över betänkande SOU 2014:36 Frågor om följerätt och museernas kopiering. I samband med styrelsemöte den 20 oktober 2014 antogs följande yttrande:

Riksförbundet Sveriges Museer ställer sig positivt till att inskränkningarna för bibliotek och arkiv i 16§ URL nu också föreslås gälla museer som drivs av det allmänna (3.6.1 sid 194).

Likaså är förbundet positivt till förslaget om att en ny inskränkning i §16 URL införs där museer som drivs av det allmänna ges rätten att framställa exemplar av upphovsrättskyddat material för dokumentationsändamål (3.6.2 sid 205 och 3.6.3 sid 206).

Förbundet ser också positivt på att avtalslicensbestämmelserna i 42 d § URL föreslås utvidgas till att också gälla museer som drivs av det allmänna (3.6.4 sid 207) och att möjligheten för dessa museer att framföra filmverk och sceniska verk utökas (3.6.5 sid 209).

Vi konstaterar härmed att vi nått gehör för våra synpunkter i den hearing som hölls med oss, Stockholms stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum och Statens musikverk i februari.

För museernas del innebär förändringarna bättre förutsättningar att utföra uppdraget i de delar som avser kontroll på samlingarna, bevarande av samlingarna och tillgänglighet till samlingarna. De föreslagna förändringarna förväntas även ge en mer kostnadseffektiv användning av det allmännas resurser samt underlätta forskning.

Yttrandet som pdf>>>