Projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU, har gjort enkätundersökningar till museer och funktionshinderrörelsen i syfte att få reda på hur museerna arbetar med funktionshinderfrågorna idag, och vad som har gjorts tidigare. Svaren ger en bild av i vilken utsträckning museerna har ett funktionshinderperspektiv i sin verksamhet. Avsikten är att stimulera en framåtsyftande diskussion.

Projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU, har ställt frågor till 72 museer och 65 lokala och nationella funktionshinderföreningar. HAIKU-projektet är ett samarbete mellan Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen, finansierat av Allmänna arvsfonden.

Målsättningen är att enkäterna, och seminarierna som hålls med anledning av undersökningen, leder till ökad medvetenhet om funktionshindrades levnadshistoria och en integrering av dessa berättelser i museernas allmänna historierepresentation.

Hela rapporten som pdf>>>