Myndigheten för kulturanalys släppte häromveckan rapporten Fri entré till museer. I rapporten konstateras att fri entré på statliga museer har lett till fler besök men att reformen inte lockat nya grupper i lika stor utsträckning.
Sveriges Museers viktigaste synpunkt vad gäller fri entré-reformen har handlat om bristen på långsiktighet i frågan. Reformen har genomförts och tagits bort, fram och tillbaka mellan mandatperioderna i en sorts ping-pong-politik som skadat museisektorns möjligheter att arbeta strategiskt, kontinuerligt och långsiktigt.
Det Sveriges Museer har påpekat under året, när vi har träffat Riksdagens kulturutskott och kulturminister Parisa Liljestrand, är vi saknar ett gemensamt handslag från politikens sida som ger stabila möjligheter att utveckla arbetet att förmedla vårt gemensamma kulturarv så att hela Sveriges befolkning kan få tillgång till museernas verksamheter. Här har kulturpolitiken misslyckats. Måluppfyllelsen när det gäller delaktighet är för låg. Det är fortfarande så att kultur i större utsträckning tillkommer dem som bor i eller nära en stor stad, har hög utbildning och god ekonomi.
Museerna står redo att bidra i ännu större utsträckning än vad de redan gör. Museerna är forskningsbaserade i hög grad och har den pedagogiska expertisen att förmedla och berätta. Museerna finns i hela landet och utgör ett kulturellt och demokratiskt fundament i samhället.
Frågan om delaktighet diskuteras i ännu en färsk rapport från Myndigheten för kulturanalys: Att bredda deltagandet i kulturlivet. Rapporten visar att ytterligare åtgärder behövs om det kulturpolitiska målet om allas möjlighet att delta i kulturlivet ska uppnås. Rapporten bekräftar också vikten av det som Sveriges Museer efterfrågar hos politiken: Det är nödvändigt att alla får chansen att besöka museer genom skolan, barn och unga bör prioriteras särskilt. Den nationella infrastrukturen för kulturen behöver stärkas.
Sveriges alla museer ger medborgarna i hela landet tillgång till ett kulturutbud som präglas av både mångfald och hög kvalitet. En politisk satsning som möjliggör museibesök för skolelever är en reform som skulle ge verklig bredd, både socioekonomiskt och geografiskt. Vi behöver en offensiv kulturpolitik där museerna ges råd och möjlighet att arbeta långsiktigt, både med att vårda och lyfta fram det förflutna i vårt gemensamma kulturarv och samtidigt ta spjärn mot framtiden.
Gunnar Ardelius
Generalsekreterare Sveriges Museer
...
Rapporten Att bredda deltagandet i kulturlivet: https://kulturanalys.se/.../att-bredda-deltagandet-i.../