Under två års tid har Statens historiska museer (SHMM) haft regeringsuppdraget att utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar på Sveriges museer (JÄMUS). Nu avrapporteras uppdraget till regeringen. Arbetet är fortsatt viktigt för framtiden och behöver bedrivas långsiktigt. Därför fortsätter Jämus med flera insatser trots att uppdraget är formellt avslutat.

Som viktiga samhällsinstitutioner ska museerna vara drivande i frågor om alla människors lika värde. Museerna kan inte fortsätta att bedriva verksamhet och bygga utställningar där vissa grupper förblir underrepresenterade. Det är att betrakta som en grundläggande mänsklig rättighet att ges tillgång till sin historia, och att därigenom få sina olika identiteter synliggjorda.

Genom Jämusuppdraget har museisektorn fått chansen att fördjupa samtalet om genusfrågor. Jämus har varit startskottet för olika samarbeten, chefsutbildning, möjligheten att pröva nya metoder för genusmedvetenhet i utställningar och diskussioner om genusanpassning i museernas samlingssystem. Flera av delprojekten har också knoppats av till nya satsningar och viktiga lärdomar har i och med det gått rakt in i linjeverksamheten.

Jämusuppdraget har lett fram till en rad viktiga slutsatser. Till exempel bör arbetet med jämställdhet i museer utgå från ett genusperspektiv som också omfattar HBTQ-frågor och i förlängningen även kopplas till alla diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. Det står utom tvivel att intoleranta förhållningssätt inte är isolerade från varandra, ofta kombineras till exempel sexism och rasism.

SHMM kommer fortsättningsvis att lägga stor vikt vid att kommunicera projektets erfarenheter både nationellt och internationellt. Det finns en stor efterfrågan på konkreta tips och goda exempel att inspireras av i vardagens arbete. Därför satsar Jämus också på att göra en genomarbetad slutpublikation som ska erbjuda genusverktyg för museer.

Med Jämusuppdraget i backspegeln kan förhoppningsvis allt fler museer anta den nödvändiga utmaningen att på allvar integrera genus och HBTQ i den dagliga verksamheten. För det är trots allt först när det blir ett självklart perspektiv i vardagen som vi kan se långsiktiga och bestående förändringar.

Läs Jämusrapporten här>>>