I ett nytt faktablad som Myndigheten för kulturanalys nu publicerat presenteras för första gången statistik över museernas digitala samlingsarbete och digitala publika aktiviteter. Resultaten visar att många museer tagit in digitala arbetssätt i sina verksamheter. Samtidigt finns det betydande skillnader mellan stora och små museer, där små museer i mindre utsträckning har egna webbplatser och digitala samlingar.

Digitaliseringen på museer är en del av samhällets digitalisering och de flesta museer har haft en betydande digital närvaro och produktion under många år. Coronapandemin påskyndade i viss mån denna utveckling, bland annat eftersom många museer flyttade över en del av den publika verksamheten till webben

Det har dock länge saknats en översiktlig bild av museernas digitala verksamhet. I faktabladet lyfter Kulturanalys två olika spår kring museernas arbete med digitalisering. Det första handlar om museernas digitala samlingar. Det andra spåret avser museernas arbete med digitala publika aktiviteter.

Faktabladet visat stora skillnader mellan olika typer av museer. Exempelvis har alla centrala museer digitala samlingar, att jämföra 92 procent av regionala, 76 procent av övriga statliga och 64 procent av kommunala museer. Bland museerna med mindre än en årsarbetskraft har anger 24 procent att de har digitala samlingar. Den vanligaste publika aktivitetn bland de svarande är sociala medier närmast följt av digitala visningar/guidningar inom museet.

Uppgifterna som används kommer från den årliga datainsamlingen. Insamlingen genomfördes våren 2022 och statistiken gäller för 2021.

Faktabladet Museernas digitala verksamhet finns att läsa här.