Nu publicerar Myndigheten för kulturanalys statistiken om museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Rapporten visar på pandemins påverkan och tar även upp de ekonomiska konsekvenserna.

Enligt Kulturanalys gjordes under 2020 omkring 8 miljoner museibesök i Sverige på centrala, övriga statliga, regionala och kommunala museer, vilket är en minskning med 60 procent jämfört med 2019.

– Statistiken visar att pandemin inneburit betydande konsekvenser för museer i Sverige. Vi ser stora kortsiktiga effekter inom främst besök i vår årliga mätning som annars rör på sig mycket lite över tid. Årets noterade besökssiffra är den lägsta sedan mätningarna startade 2003, säger Sofia Arkhede, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

Utöver besöksminskningen gav pandemin avtryck på museernas ekonomi. Jämfört med 2019 minskade de samlade intäkterna med 6 procent och de samlade kostnaderna med 5 procent. Antalet sysselsatta räknat i årsarbetskrafter fortsätter att minska. Under 2020 minskade antalet årsarbetskrafter med 5 procent jämfört med 2019. Störst minskning av antalet årsarbetskrafter jämfört med 2019 sågs på centrala (statliga) museer (9 procent).

– Museerna har tagit del av en del pandemibidrag men vi noterar att Kulturanalys rapport ändå visar på minskade intäkter på 330 miljoner för 2020, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

– Vi är oroade över de långsiktiga konsekvenserna som besöks- och kompetenstapp, samt vård av samlingarna. Nu är det viktigt att närings-, arbetsmarknads- och kulturdepartementet tar detta på allvar. Museerna är av yttersta vikt för demokratin och samhället, fortsätter Jeanette Gustafsdotter

Rapporten publiceras digitalt och finns tillgänglig via kulturanalys.se/publikationer.

Av rapporten framgår även att:

Antalet rapporterade publika aktiviteter på landets museer, såsom visningar, vandringar och konserter, halverades under 2020. Samtidigt minskade antalet tillfälliga utställningar kraftigt.

  • Antalet rapporterade publika aktiviteter på landets museer, såsom visningar, vandringar och konserter, halverades under 2020. Samtidigt minskade antalet tillfälliga utställningar kraftigt.
  • Likt tidigare år arbetar fler kvinnor än män på museerna. Fördelningen mellan kvinnor och män var densamma för personal i ledande ställning som i årsarbetskraften i stort.