Framtidsfrågor och offentliggörandet av ny generalsekreterare stod i fokus vid länsmuseernas årliga höstmöte som hölls i Nyköping 22–24 oktober. Om ett år ska ett visionsdokument presenteras och länsmuseerna hittat nya former för närmare samarbeten. Länsmuseernas samarbetsråd rapporterar från mötet.

Det var god uppslutning av såväl politiker som museichefer
från hela landet när länsmuseerna samlades i Nyköping för att peka ut
riktningen för länsmuseernas framtid. Startskottet för den strategiska satsningen
är det gemensamma projektet Sveriges största museum som nu rullar igång i full
kraft och som blir den nya generalsekreteraren Linda Lundbergs främsta
arbetsuppgift.

Höstmöte_73099887_525405701616418_739072311528783872_n
I fokus för länsmuseernas höstmöte stod framtidsfrågorna. I gruppvisa diskussioner pekades riktningen ut. Foto: Raymond Pettersson.

Det är första gången som länsmuseerna tillsätter en resurs
som på heltid kan ägna sig åt strategiskt arbete och som har gjorts möjlig tack
vare projektmedel från Kulturrådet och en ännu större egeninstats.
Målsättningen är att generalsekreteraren ska bli en bestående resurs även efter
projekttiden. Linda Lundberg arbetar just nu på Världskulturmuseerna och kliver
in i sitt nya uppdrag från och med årsskiftet.

Politikerdag

Första dagen ägnades särskilt åt styrelseledamöternas
uppdrag. Sverker Härd från Kulturanalysmyndigheten beskrev svårigheterna för
samtliga kulturverksamheter att leva upp till de högt ställda kulturpolitiska
målen och risken som det medför. Med argument som ”målen nås ju ändå inte”
skulle en nedmontering av kultursektorn kunna ske, menade Sverker Härd.

Kulturutskottets ordförande Christer Nylander gav en
personlig betraktelse över kulturens betydelse för den enskilde individen och
använde sig själv som utgångspunkt i ett resonemang om hur kulturen kan öppna
dörrar till nya världar. Nödvändigheten av kultur till trots förblev frågorna om
finansiering obesvarade.

Bland de inbjudna talarna märktes också biträdande
enhetschef Sophia Laurin från Kulturdepartementet, Eric Fugeläng,
Riksantikvarieämbetet, Ove Bengtsson, Kulturrådet och Sofia Embrén, Sveriges
museer.

Bredare samhällsuppdrag 2030

Länsmuseerna har sedan 2017 gjort gemensamma aktiviteter under parollen Sveriges största museum. Med det åsyftas den breda verksamhet som länsmuseerna bedriver från Norrbotten till Blekinge, med allt från samlings- och arkivförvaltning till pedagogisk verksamhet och kulturmiljöarbete. Nu påbörjas också ett vidare visionsarbete med målet 2030. I gruppvisa diskussioner framkom en enad bild från politiker och landsantikvarier att länsmuseerna rör sig inom betydligt fler samhällsområden än enbart kultur. Länsmuseerna spelar en viktig roll i samhällsplaneringen inte minst genom kulturmiljöverksamhet, som en resurs för skolan, och på vissa platser även barnomsorg samt som arena för integration och hälsa. Budskapet från ett enat höstmöte var att länsmuseerna 2030 därför ska vara en angelägenhet för fler sektorer än enbart kultur.