panelsamtalDen 24-25 oktober träffades Länsmuseernas samarbetsråd för höstmöte på Kulturen i Lund. Sedan den nya museilagen har museernas arbete med forskning och kunskapsuppbyggnad hamnat i centrum. Länsmuseernas samarbetsråd är de regionala museernas intresseorganisation.

På talarlistan under höstmötet fanns Per Svensson, kulturjournalist och chef för Dagens Nyheters ledarredaktion, som tillsammans med kulturjournalisten Thomas Steinfeldt har skrivit boken Bildningen på barrikaden. Björn Magnusson Staaf, fil dr. och ämnesansvarig för museologi, samt koordinator för masterprogrammet i ABM (Arkiv, Bibliotek, Museer). Cecilia Bygdell, fil dr. i kulturgeografi, forskare och antikvarie vid Upplandsmuseet och sammankallande för FOMU, nätverket Forskning vid museer samt Helena Victor, fil dr, tillförordnad enhetschef vid Kalmar läns mu­seum, samt arkeolog som representant för GRASCA – Graduate School in Contract Archaeology. På konferensen pratade också museisamordnaren Eric Fugeläng om Riksantikvarieämbetets samarbete med länsmuseerna.

Konferensen resulterade i ett uttalande från Länsmuseernas samarbetsråds styrelse om forskningens roll för länsmuseerna utveckling:

Länsmuseerna har en viktig roll för forskningen i museiämnena. I tider av alternativa fakta, ”fake news” och allmänt informationsöverflöd så framstår museernas uppdrag att fungera som en av samhällets trovärdiga kun­skapskällor som allt viktigare. Främlingsfientliga krafter försöker utnyttja kulturarvet i egna syften och med okunskap om historiska fakta. Museerna är också i behov av att ständigt pröva och ompröva sin kunskap och därför är uppdraget att vara kunskapsinstitutioner ett av våra viktigaste uppdrag.

Det uppdraget försvåras av statens urholkade bidrag, som innebär allt mindre pengar till länsmuseernas verksamheter för varje år. Flera museer har blivit tvungna att varsla personal och dra ned på kärnverksamhet. Länsmuseerna ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad genom att ha en hög kompetens inom sina ämnesområden, och mot bakgrund av detta begär styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd ett nytt statligt anslag på 25 miljoner för att länsmuseerna ska kunna bygga ny kunskap om det föränderliga kulturarvet.