Tekniska museet Foto Anna Gerdin
Tekniska museet, ett av museerna som återöppnar. Foto Anna Gerdin

Så här motiverar Centralmuseernas chefer gemensamt återöppnandet:

Museer är betydelsefulla aktörer i vårt demokratiska
samhälle. I tider av dramatiska förändringar och stor oro är det kanske
viktigare än någonsin att människor har tillgång till konst och
kulturupplevelser. Det är därför angeläget att kulturinstitutionerna kan hålla
öppet även i dessa tider, även om det i vissa fall måste ske i begränsad
omfattning. Museerna har nu haft tid att anpassa sina verksamheter så att de
kan välkomna sina besökare på ett ansvarsfullt sätt under rådande situation.

I tider av dramatiska förändringar och stor oro är det kanske viktigare än någonsin att människor har tillgång till konst och kulturupplevelser

I mitten av mars gick Centralmuseernas samarbetsråd ut
med en gemensam rekommendation till sina medlemmar att tillfälligt stänga sina
publika verksamheter i de områden där smittspridningen var hög. Sedan dess har samarbetsrådet
haft regelbundna avstämningar kring hur ett anpassat mottagande skulle kunna
ske vid ett återöppnande. Utgångspunkten är naturligtvis att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Flertalet av centralmuseerna förbereder att öppna under juni, men öppningsdatum och omfattning kan komma att förändras beroende på utvecklingen och respektive museums förutsättningar. Några kommer att kunna öppna byggnaderna, medan det för andra betyder att annan publik museiverksamhet erbjuds. Vänligen se respektive museums hemsida för planerat öppningsdatum och de åtgärder som vidtagits med anledning av covid-19.

Skansen har under våren hållit öppet med restriktioner.

Centralmuseernas samarbetsråd är ett
gemensamt samverkansorgan mellan cheferna för de statliga museimyndigheterna
samt stiftelser med museiuppdrag. Här ingår:  

Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Tekniska museet
Moderna Museet
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Statens centrum för arkitektur och design
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens museer för världskultur
Statens musikverk (avseende Scenkonstmuseet)