Enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag ska kulturmiljövärden i/vid sjöar och vattendrag bevaras. Men hur går det egentligen, bevaras värdena? Kan länsstyrelsernas befintliga kunskapsunderlag användas för uppföljning av miljömålet? Och hur har underlagen egentligen fångat upp de vattenanknutna kulturmiljövärdena?

Det är några av de frågor som besvaras i den här rapporten. Länsstyrelserna i Kalmar och Västerbotten har utvärderat tio olika underlags användbarhet för uppföljning. Exempel på utvärderade underlag är fornminnesregistret, riksintressen för kulturmiljövården och kommunala kulturmiljöprogram.

Läs mer på Länsstyrelsen i Kalmar läns webbplats där också rapporten kan hämtas.