Digitalt bevarande – Hur ser läget ut? Vad behövs i framtiden?

En ny rapport från Digisam visar hur läget ser ut vad gäller digitalt bevarande av kulturarvet. Resultaten bygger på intervjuer med flera kulturarvsinstitutioner, däribland museer, och en analys av hur det digitala bevarandet ser ut i Sverige jämfört med Europa. Rapporten tar upp vilka behov som finns och hur dagens högsta nivå på området kan nås.

Resultaten visar bland annat att det idag saknas system som är anpassade för långtidsbevarande, trots att mängden data kommer att bli mycket större inom en nära framtid. Det saknas också stöd för prioriteringar, rutiner och strategier. De flesta intervjuade institutioner ser fördelar med en gemensam lagringslösning och stödfunktion i kulturarvssektorn.

Med avstamp i resultaten kommer Digisam att ta fram förslag till både en nationell roadmap för digitalt bevarande, en gemensam stödresurs och former för utvecklad samverkan i frågorna.

Läs rapporten här http://digisam.se/index.php/docman/public-documents/digitaltbevarande/40--8 eller besök Digisams hemsida. http://digisam.se/

Brevbilaga