EU-kommissionen lade den 24 maj 2011 fram ett förslag till direktiv om s.k orphan works, dvs. upphovsrättsligt skyddade verk där det inte går att identifiera eller lokalisera rättighetsinnehavarna. Den övergripande målsättningen med förslaget är att för institutioner som arkiv och bibliotek att göra orphan works i sina samlingar tillgänliga på Internet.

Riksförbundet har lämnat remissvar till Justitiedepartementet på förslaget.

Förbundet skriver bl.a:

RSM ställer sig positiva till förslaget att skapa en rättslig ram för att säkerställa laglig och gränsöverskridande elektronisk tillgång till anonyma verk via Internet i elektroniska bibliotek och/ eller arkiv som handhas av bibliotek, museer och arkiv med flera institutioner som nämns i förslaget, då de används för att fylla institutionernas uppdrag i allmänhetens tjänst.

Läs hela remissvaret här.