Sveriges Museer har ställt tre frågor till de politiska partierna för att undersöka hur de står i förhållande till museernas framtid. Frågorna utgår från KUNSKAP, DIGITALISERING och EKONOMI - områden som enligt oss är avgörande för museernas fortsatta utveckling som vitala samhällsinstitutioner.

Museerna har en unik position att med hjälp av utställningar, rika samlingar och kunskapsutbyggnad skapa berättelser om det som förflutit och reflektera över det samhälle vi ser idag. Samlingarna är källmaterial för historia som behöver beforskas och utvecklas. Dagens insamling är grund för framtidens museum och en lång framförhållning behövs för att museerna ska fortsätta vara relevanta. Vad säger så de politiska partierna om att säkra museernas möjligheter till långsiktig utveckling.

 

Fråga 1) Vilka insatser vill partiet göra för att stärka museernas möjlighet att långsiktigt utvecklas som institutioner för kunskap och lärande? 

S

logga S“Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nyligen lagt fast kulturarvspolitiken i en proposition där vi ser museerna som kunskapsinstitutioner. Socialdemokraterna vill värna och stärka kulturarvet som förvaltas och gestaltas av Sveriges museer. Vi vill ge institutioner fortsatta resurser att bilda och utbilda, att vara en trovärdig kulturinstitution med siktet inställt på såväl dåtid, som nutid och framtid. Vill stärka institutionerna i deras uppdrag att nå ut till alla, särskilt till barn och unga och också till museiovana grupper. Vi tror att museerna utvecklas bäst i nära samverkan med skola och civilsamhälle liksom med andra offentliga kulturinstitutioner och myndigheter.”

M

logo_M“Sveriges museer är viktiga både för lärande och bildning samt som förvaltare av kulturarv och historia. Vi vill bevara varje museums särart och vi värnar muséernas roll som självständiga institutioner där verksamheten präglas av kunskapsuppbyggnad och hög kompetens inom respektive ämnesområde. Moderaterna vill därutöver stärka samarbetet mellan skolor och museer, eftersom vi prioriterar arbetet med att nå ut till alla barn och unga med kultur. Det är viktigare än gratis entré på statliga museer för vuxna innerstadsbor. Vi vill även utreda förutsättningarna för att statliga museer ska kunna donera föremål genom gåva även utanför det allmänna museiväsendet”

SD

loggaSD“Sverigedemokraterna vill i högre grad än regeringen, och andra partier, att musernas informationsförmedling rörande våra arv, ska vara saklig och baserad på ett vetenskapligt tillvägagångssätt. Vi upplevde att regeringen i kulturarvspropositionen framförde flera ideologiska skrivningar rörande museernas uppdrag, uppdrag som i vissa fall skulle mana museer att frångå sin roll som kunskapsförmedlare på vetenskaplig grund för att istället anpassa vår historieskrivning efter den rådande politiska agendan. För sverigedemokraterna är det viktigt att fastslå att all information museer sprider ska vara evidensbaserad i den mån det är möjligt.“

MP

logga MP“En viktig utgångspunkt är att slå vakt om att museilagen efterlevs, så att museerna står som självständiga myndigheter utan inblandning från politiskt håll vad gäller utformning av utställningar. Ekonomiskt vill MP öka det statliga bidraget till kultursamverkansmodellen, vilket kan stärka de regionala museernas möjligheter.”

C

logga C“Vi menar att museerna behöver långsiktiga villkor för att ha möjlighet att ta sig an uppdraget med stor öppenhet. Inte minst kan globaliseringen få betydelse för hur man kan hitta former att förmedla den kunskap museerna besitter. Digitaliseringen medför nya utmaningar när det gäller bland annat dagens insamling av exempelvis skeenden i sociala medier. Det behövs då stöd från statens sida med utveckling av metoder som kan vara till hjälp för museer generellt.”

VP

logga V“Museer och arkiv är folkbildande institutioner och bärare av vårt kulturarv. De bör, med användande av modern teknik, göras till öppna dynamiska kultur- och forskningscentrum för såväl dagens som morgondagens brukare. De ska uppmuntra professionell forskning om vår historia men också ge stöd till grupper av vanliga ortsbor, föreningar och skolklasser som söker sin och sin bygds, sitt samhälles, historia. Skolans möjligheter att nyttja museerna försvann när skolan började med nettotid kontra bruttotid. Det ledde till att antalet skolvisningar minskade avsevärt. Vänsterpartiet står bakom riksdagens tillkännagivande om att utreda hur samarbetet mellan museernas verksamhet och undervisningen i skolan kan stärkas.”

L

logga L“Liberalerna vill värna museernas oberoende – också från varandra. Vi är skeptiska till försök att nå stordriftsfördelar genom att slå samman och samordna museer. Kunskapsuppdraget stärks av att det finns en mångfald av museer som ger olika, kanske överlappande och till och med motstridiga bilder. Goda lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar kommer när människor tänker fritt, inte när de tänker rätt.”

KD

logga kd“Kristdemokraterna värnar om kulturarvet. Kunskapen om sitt eget kulturarv, det materiella likväl som det immateriella, vilket innefattar gemensamma värderingar, dialekter, traditioner och folkminnen, skänker människor trygghet i sin identitet. Det är nödvändigt för att vi ska kunna möta och känna respekt för andras kulturer och traditioner. I detta har museerna en viktig roll för att gestalta och lyfta det gemensamma kulturarvet. Kristdemokraterna avsatte fem miljoner kronor extra i budgeten för 2018 till insatser som lyfter kulturarvet.”

Fråga 2) Vilka insatser vill partiet göra för att säkra museernas digitalisering?

S

logga S“Den digitala förändringen påverkar alla samhällets delar, även kulturlivet och inte minst museerna. Det är viktigt att de digitala strukturerna öppnar för att möjliggöra transparens och samarbete mellan institutioner. Men det handlar inte bara om katalogisering och digitalisering av samlingar. Det handlar också om att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att se utställningar och föremål även utan att fysiskt besöka museerna. Detta är en spännande experimentell verksamhet parallellt med den fysiska utställningsmiljön.”

M

logo_M“Moderaterna har under hela mandatperioden lagt förslag kring vikten av fortsatt digitalisering av hela kulturarvet. Den digitala tekniken ger oss helt nya möjligheter att nå ut till fler grupper och över hela landet, oavsett dag eller tid på dygnet. Det är viktigt för ett parti som prioriterar bildning och alla barn och ungas rätt till kultur. Muséerna ska ges goda förutsättningar att arbeta med digitalisering, till exempel genom att det finns möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.”

SD

loggaSD“Sverigedemokraterna omprioriterar de medel som regeringen använder för fri entré till vissa statliga museer i storstäderna, till en satsning vi kallar Öppna museer, en satsning för museer i hela landet. Satsningen är en fond med syfte att tillgängliggöra museernas utställningar och arkiv. Fonden är bland annat ämnad för att digitalisera samlingar.”

MP

logga MP“Den möjlighet som digitaliseringen öppnar för och som skapar förutsättningar för fler att ta del av museernas samlingar utan att fysiskt besöka museet ska tas tillvara. Initiativ från de statliga museerna till investeringar som understödjer en sådan utveckling ska prioriteras.”

C

logga C“Det är centralt att staten genom utredningar och stöd ser till att vi ligger i framkant och skapar goda förutsättningar för museerna kring digitaliseringen. Museerna behöver verktyg att tillgängliggöra och skapa mer förståelse för den historia museer har att förmedla. Med digitaliseringen och globaliseringen finns också större möjlighet till såväl nationella som internationella samarbeten mellan museer. Även inom detta område finns anledning till insatser från staten.“ 

VP

logga V“Vänsterpartiet anser att det är viktigt säkra museernas digitalisering för att göra kulturarvet tillgängligt i stor skala. Vänsterpartiet står bakom riksdagens tillkännagivande om att digitaliseringen av kulturarvet kopplat till forskning och bildning ska stärkas. Vi ser även att det kan finnas behov av att tillskjuta medel för ändamålet.”

L

logga L“Digitalisering innebär nya möjligheter att tillgängliggöra samlingarna, men också att vårda och beforska dem. Liberalerna tycker det är bra att Riksantikvarieämbetet fått uppdraget att samordna och stödja arbetet med digitalisering. Museerna ska självklart ha tillräckliga resurser för att klara också denna viktiga del av sitt uppdrag, men vi är tveksamma till riktade bidrag – eftersom vi värnar museernas oberoende.”

KD

logga kd“Att satsa på digitalisering av samlingar bör vara en prioriterad kulturpolitisk fråga. Det har på senare år gjorts riktade statliga insatser för digitalisering av vårt kulturarv. Inte minst har stora resurser satsats på att digitalisera och sammanställa informationen om fornlämningar. I våra museer finns samlingar som behöver vårdas men också tillgängliggöras. Det mesta av artefakterna finns i arkiv, oåtkomliga för allmänheten. Här ger digitalisering oss stora möjligheter att få ta del av samlingarna. Det finns ett stort behov av gemensamma riktlinjer för digitalisering, dess lagring och distribution. Här måste staten ta ett ledande ansvar och skapa gemensam struktur och standarder.”

Fråga 3) Vilka resurser avser partiet tillföra museerna utifrån nedanstående resonemang?

SVERIGES MUSEER OM DEN EKONOMISKA UTMANINGEN:

Det finns en utmaning för museerna som kan beskrivas genom två vågskålar. I den ena vågskålen ligger de många besöken, sökandet efter kunskap och museernas möjligheter att skapa upplevelser och ge perspektiv. Till detta läggs museilagen som stärker betydelsen av museerna som starka institutioner för kunskap och bildning och även ställer krav. I den andra vågskålen finns de resurser som ställs till förfogande. Vi kan konstatera att det inte väger jämt. Förväntningarna och de krav som ställs är inte i nivå med museernas anslag.

Museerna är viktiga för besöksnäringen och  starka destinationsanledningar runt om i landet. Det genererar anseende och intäkter till det omgivande samhället.

Museer skiljer dessutom ut sig i jämförelse med många andra verksamheter när det gäller det långsiktiga ansvaret för samlingarna. Här finns en utmaning i det som museilagen kräver: Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål. Ska de svenska museerna klara att behålla sin starka ställning och investera inför framtiden behövs det resurstillskott.

S

logga S“De krav som ställs på museerna – att samla föremål, forska och skapa kunskap parat med att visa föremål, skeenden, epoker och människor i utställningsformat har alltid varit museernas tudelade uppdrag. Man kan också till detta tudelade uppdrag lägga flera men vi socialdemokrater vill särskilt lyfta fram vikten av att nå nya grupper.  Den nya museilagen tydliggör detta. Förväntningarna på museerna är stora men det handlar som alltid om prioriteringar och avvägningar. Socialdemokraternas initiativ till fri entré på vissa statliga museer visar på vår inriktning – att sänka trösklarna till att ta del av vårt gemensamma kulturarv.”

M

logo_M“Moderaterna vill, till skillnad från regeringen, inkludera alla museum – statliga, föreningsdrivna, stiftelser, länsmuseer, enskilda och privata – i det långsiktiga statliga arbetet med Sveriges museer. Det innebär att vi ser ett rejält behov av att förbättra förutsättningarna för både museerna och besöksnäringen i stort. Detta går ofta hand i hand. Det handlar om till exempel minskad administration för företagare, lägre skatter samt fungerande vägar och järnvägar. När människor får behålla mindre av sin lön drabbar det kultursektorn i synnerhet. Samtidigt är det också viktigt att säkerställa att de krav som ställs på museerna faktiskt är möjliga att uppfylla.”

SD

loggaSD“Utöver vår satsning Öppna Museer, en fond med syfte att tillgängliggöra museernas utställningar och arkiv anslår vi ytterligare 5 miljoner kronor vardera till stiftelsen Skansen och stiftelsen Nordiska museet. Vi anslår även medel till vissa mindre museer; till Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum anslår vi 2 miljoner kronor, till sydsamiska kulturcentret Gaaltije anslår vi 5 miljoner kronor och till Zornsamlingarna anslår vi 3 miljoner kronor. I kombination med våra stöd till civilsamhällets kulturarvsorganisationer lägger detta grunden för Sveriges museivänligaste politik.“

MP

logga MP“De resurstillskott som behövs för att kunna möta den större publik som fri entréreformen medfört ska prioriteras. Nödvändiga insatser för att tillmötesgå det utökade besökstrycket får inte gå ut över det långsiktiga ansvaret för samlingarna.”

C

logga C“En stor andel av Sveriges museer får bidrag från det offentliga och så vill vi att det ska vara även framöver. Museerna behöver sedan själva ha en strategi för att synas och skapa egna intäktskällor. Museerna är exempelvis betydelsefulla för besöksnäringen och vi ser gärna sponsring om museernas integritet samtidigt värnas. Vi vill också låta de statliga museerna själva bestämma om de vill ha fri entré för vuxna eller ha en annan modell som kan bidra till finansiering. Vi vill dock ha kvar fri entré på dessa museer för barn och ungdomar.”

VP

logga V“Vänsterpartiet förstår problematiken som Sveriges museer beskriver när det gäller den ekonomiska utmaningen i förhållande till museilagens krav. Vi ser behovet av att ytterligare resurser tillförs för att de svenska museerna ska klara sitt uppdrag på lång sikt.”

L

logga L“Museerna ska ha långsiktigt goda villkor att sköta sitt uppdrag. I det ligger förstås en balans mellan förväntningar och förutsättningar, men också att beakta sånt som att museilokaler ofta är mer än väggar och tak – det är en oskiljaktig del av själva museet – vilket kan innebära att man kan behöva större utrymme för lokalkostnader än många andra verksamheter.”

KD

logga kd“Museernas uppdrag och bidrag till samhället är viktiga och ska stödjas. Dock har vi inte i dagsläget några förslag om att utöka anslaget till Museerna.”e

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.