Under våren 2016 inleds arbetet med den kommande forskningspolitiska propositionen som planeras att presenteras hösten 2016.

Riksförbundet har inbjudits att inkomma med synpunkter inför det kommande arbetet med propositionen. Frågan har beretts med hjälp av Forskning vid museer, FOMU, är ett nätverk som samlar museer som bedriver forskning.

Sammanfattning av Riksförbundets yttrande:
Forskning vid museer bedrivs i nära koppling till samhället, till olika praktiska och kunskapsintensiva verksamheter och med direkt tillgång till forskningsmaterial i form av museernas samlingar.

Forskning vid museer bedrivs ofta tvärvetenskapligt. Detta gör att forskningen vid museer har kontaktytor med ett flertal discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Forskningen vid museer ökar deras resurser, garanterar fruktbara samarbeten, tillför viktig ny kunskap till samhället och erbjuder forskningen en kraftfull kommunikativ arena. För att en forskning av hög kvalitet fortsatt ska kunna bedrivas vid de svenska museerna vill vi trycka på tre områden av betydelse;

1. Forskning vid museer är viktigt för att museer ska ha fortsatt trovärdighet och legitimitet i sina uppdrag samt kunna fortsätta att utvecklas.

2. Forskare vid museer behöver garanteras tillgång till vetenskapssamhällets infrastruktur.

3. Utbildning behövs för museers framtida behov.

Läs hela yttrandet här>>>