remissvar_vinjettenSveriges museer har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund.

Vi noterar utredningsdirektivet att skapa en mer jämlik kulturskola då det finns olika möjlighet att delta utifrån geografisk hemvist och socio-ekonomisk tillhörighet.

Vi väljer i vårt svar att poängtera museerna som tillgänglig resurs, i hela landet, genom att vara kompletterande platser för lärande:

I den kulturarvspolitiska propositionen 2016/17:116 står följande om kulturarv som bildningsväg (sid 63) ”Kulturarvet kan användas för att utveckla kunskaper och förmågor som berikar livet och gör det möjligt att förhålla sig till samtiden på nya sätt” och om kulturarvet och skolan (sid 78)  ”Kulturarvsinstitutioner som museer, arkiv och bibliotek kan beskrivas som alternativa lärandemiljöer för skolan” samt citerat ur läroplanen om museernas möjliga påverkan för inkludering ”en medvetenhet om kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”

Vi ser därför positivt på möjligheten till bidrag för regional samordning och möjligheten att bättre kunna ta vara på gemensamma resurser genom samverkan med övriga kulturinstitutioner, exempelvis museerna.

Den samverkan som idag finns, där man tar tillvara även den kompetens som finns vid museerna ser vi som ytterst viktig. Vi ser positivt på att utredningen betonar vikten av bred samverkan mellan olika kulturaktörer för att ge barn och unga tillgång till ett brett utbud av kulturaktiviteter.

Svaret har prövats genom samtal med representanter för medlemsmuseer på olika nivåer och platser i landet.

Beslut om remissvar har fattats vid styrelsemöte den 16 februari.

Remissvaret som PDF>>>