Regeringen har gett Statens historiska museer i uppdrag att lämna förslag till hur Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas inom Statens historiska museers befintliga verksamhet.

Statens historiska museer ska också lämna förslag på vilken inriktning som Sveriges museum om Förintelsens verksamhet bör ha. Museet kommer att utföra sitt uppdrag i samverkan med de överlevande och deras anhöriga, det judiska och romska civilsamhället samt andra berörda. Länsmuseerna och lokala museer, exempelvis Malmö museer, bör få en särskild roll skriver regeringen i ett pressmeddelande, både för att det underlättar för hela landets befolkning att ta del av verksamheten och för att berättelser, vittnesmål, föremål och platser med anknytning till Förintelsen finns i hela landet.

I uppdraget ingår även att lämna förslag på vilka av de uppgifter som i dag utförs av Forum för levande historia som bör samlas i det nya museet. Förslaget ska utarbetas i dialog med Forum för levande historia. Statens historiska museer ska även lämna förslag på lämplig lokalisering i Stockholm.

Läs mer på regeringens hemsida.