Sveriges Museer har fått möjlighet att svara på Folkhälsomyndighetens förslag på ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förslaget ger i §2 direkt föreskrifter för åtgärder för att minska smittspridning vid öppethållande och innefattar allmänna råd till ytterligare åtgärder för att undvika trängsel. §3 anger hur maxantalet inomhus kan beräknas utifrån 1 besökare per 10 kvm men ej får överskrida 500 personer. §4 anger hur maxantalet utomhus beräknas så varje besökare kan disponera 20 kvm.

Den konsekvensutredning som bilagts förslaget tar bland annat upp hur de berörda branscherna påverkas ekonomiskt av begränsningarna. I avsnittet 6.1 listas kostnader för museer, konsthallar och nöjesparker, djurparker eller liknande anläggningar. Man noterar också att mer personal kan behövas för att kunna följa rekommendationerna att förhindra trängsel.

Sammanfattning av Riksförbundet Sveriges Museers synpunkter

  • Sveriges Museer ser överlag positivt på att museerna ges maxantal att förhålla sig till, även om vissa förtydliganden kan behövas
  • Sveriges Museer ser dock negativt på att friluftsmuseerna med sina inomhusmiljöer inte får samma maxantal att förhålla sig till som inomhusmuseerna
  • Sveriges Museer kan konstatera att föreskrifterna är i linje med den smittsäkring som idag sker vid de museer som håller öppet samt att museerna i många fall har gått ännu längre
  • Sveriges Museer uppskattar att Folkhälsomyndigheten lyfter att föreskrifterna medför extra kostnader och vill poängtera att för de flesta museer kommer kostnaderna för att följa föreskrifterna överstiga intäkterna
  • Sveriges Museer vill även poängtera att de allmänna råd som föreslås i §2 för vissa verksamheter kräver investeringar i systemstöd vars effekt inte står i proportion till kostnaden för dessa

Synpunkter från Sveriges Museer

Under året har museernas kunskap om att smittanpassa verksamheten utökats och trängsel kunnat undvikas. Förutsättningarna ser dock olika ut. Friluftsmuseer med stora markområden där mycket av verksamheterna sker utomhus och museer med flera och stora lokaler har stora möjligheter att smittanpassa den publika verksamheten. Små museer har haft det svårare. Det som är gemensamt är att samtliga museer, stora som små, har anpassat sin verksamhet ur smittskyddssynpunkt och ställt in verksamhet där det inte har varit möjligt, till exempel mottagande av skolklasser, skapande barnverksamhet och vernissager. Museerna har också begränsat sitt öppethållande och nu i början 2021 av har många museer stängt, för att minska belastningen på bland annat kollektivtrafiken.

De tydliga maxtalen som Folkhälsomyndigheten nu föreslår för att säkerställa öppnade som tar hänsyn till smittläget är efterlängtade och underlättar beslut om att återöppna för de museer som har stängt. De museer som har öppet får också härigenom stöd för sitt arbete med att säkerställa den publika verksamheten ur smittskyddssynpunkt.

Vad
gäller 4§ så ges kategorin friluftsmuseer med djurparksverksamhet begränsningen
att varje besökare ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den
tillgängliga ytan, för verksamhetslokaler inomhus såväl som utrymmen utomhus. Sveriges
Museer ser negativt på att friluftsmuseerna får denna begränsning. Publikflödet
i dessa inomhusmiljöer kan organiseras säkert med avståndsregeln 10 kvm då de
liknar mer de flöden som finns i traditionella montermuseer. I denna del kan
det föreslagna regelverket få som konsekvens att anläggningarna inte kommer
kunna öppna.

Folkhälsomyndigheten
konstaterar att förordningen medför kostnader i samband med öppnande men menar
också att öppnande ger chans till intäkter. Sveriges Museer vill poängtera att kostnaderna för att
öppna i nuläget vida överstiger intäkterna för många museer. Endast ett
omsorgsfullt öppnande är möjligt och publiken förväntas inte återvända i stora
tal de kommande månaderna. Verksamheterna måste åter bemannas med personal vars
anställningar avslutades när museerna stängde. Att både
bemanna och speciellt utforma lokaler kan till och med bli en oöverstiglig
kostnad och förhindra ett återöppnande.

Behov av förtydliganden

Förtydligande
skulle behövas när det gäller formuleringen i §2, punkten 10 ”inom varje
avgränsat utrymme” och vad som avses med ett avgränsat utrymme? Är det rum med dörrar,
eller flera rum med passager emellan?

I de
allmänna råden punkt 2 listas flera åtgärder. Bland dessa noterar vi exempelvis
förköpssystem som en möjlighet att reglera besöksflöden. Sveriges Museer vill
poängtera att investeringskostnaden för många museer här inte står i proportion
till effekten. Här står även förslaget att personal på plats kan vägleda
besökare. Sveriges Museer föreslår rondering som ett alternativ då
personalkostnaden för museer med stora ytor i många fall inte kommer stå i
proportion till möjligheten att öppna.

Sveriges Museer önskar även förtydligande avseende punkten 7 i de allmänna råden om att guidade visningar ska vara max åtta personer. Betyder det att en visning för åtta personer kräver ett rum på minst 80 kvm? Ett förtydligande avseende ytor i samband med guidning behövs. Vi önskar även förtydligade om samma begränsning gäller för andra program och aktiviteter, som exempelvis föredrag eller barnverksamhet?

Slutligen vill Sveriges Museer få förtydligat om möjligheten att ta emot skolklasser som en del av den pedagogiska verksamheten berörs av de allmänna råden med maxtalet åtta personer på en visning. I punkten 10 under paragraf 2 står det bland annat att bestämmelserna 1-4 inte ska tillämpas under den tid som en verksamhetslokalen uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen. I de allmänna råden efterlyses en skrivning kring hur museerna kan förhålla sig kring besöken från skolklasser.