Nu krävs vaccinbevis för 50 personer och uppåt vid allmänna sammankomster. För museerna innebär det att den tidigare gränsen på 100 personer har sänkts.

– Museerna berörs när det gäller till exempel guidade visningar och annan programverksamhet. I övrigt är det upp till varje museum om man vill använda sig av vaccinbevis för den ordinarie verksamheten. Sedan tidigare gäller 1 person per 10 kvadratmeter som regel på museerna för att minska trängseln, säger Maria B Olofsson tf. generalsekreterare Sveriges Museer.

Sveriges Museer har tidigare svarat på om promemorian om vaccinationsbevis  (S2021/07875) och tryckte då på ett antal punkter:

  • Sveriges Museer ser fortfarande införande av vaccinationsbevis vid en ökad smittspridning i samhället som en mer rimlig och konstruktiv åtgärd än en ny påbjuden stängning alternativt stark begränsning av verksamheterna.
  • Sveriges Museer ser mycket positivt på att promemorian (i avsnittet 3.5) särskilt lyfter fram proportionalitetsbedömning och hur kraven på vaccinationsbevis står i relation till Museilagen. Likaså ser vi mycket positivt på promemorians resonemang kring hur åtgärder som planeras också ska väga in rätten till kultur, tillgången till museer samt museernas viktiga demokratiska funktion.
  •  Sveriges Museer ser också mycket positivt på att promemorian lyfter det faktum att förutsättningarna att bedriva verksamhet ur ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt ser olika ut för olika museer och att museerna ges förtroendet att hitta den anpassning som fungerar.
  •  Sveriges Museer förordar att personer under 18 år inte ska behöva uppvisa vaccinationsbevis. Gällande besök i museet av högstadie- och gymnasieklasser blir hanteringen bättre med en 18-årsgräns, då 16- och 17-åringar, som inte fullt ut kan fatta beslut om sin egen vaccination annars riskerar att hamna i kläm.
  • Sveriges Museer önskar att kontroll ska kunna göras av vaccinationsbevis från länder utanför EU, med vägledning i hur denna kontroll ska kunna genomföras i nuläget fram till dess att en App eller liknande finns på plats.
  • Sveriges Museer ser även gärna ett förtydligande i hur identifikationskontroll exempelvis via Bank-id ska kunna göras i de fall där legitimation ej finns att tillgå.
  • Då många museirestauranger är tätt integrerade med det museum de huserar i och för besökare en del av helhetsupplevelsen, är det önskvärt att samma regelverk avseende vaccinationsbevis ska gälla för museiverksamheten som för dess restaurangverksamhet. Detta för att göra förutsättningarna vid ett besök så konsekventa som möjligt för museibesökaren.
  • Sveriges Museer vill understryka att ett öppethållande enligt dessa föreslagna riktlinjer samt införande av vaccinationsbevis kommer att innebära högre personalkostnader, samt extra kostnader för förstärkning av smittskyddsåtgärder.