Sveriges museer styrelse i dialog med företrädare för Riksantikvarieämbetet och Museidialogen. Foto: Henrik Löwenhamn
Sveriges museer styrelse träffade företrädare för Riksantikvarieämbetet och Museidialogen. Foto: Henrik Löwenhamn.

Ulrika Mebus till vänster leder Museidialogen med stöd av kommunikatören Henrik Löwenhamn till höger. Ambitionen är att lyssna väl och överbrygga avstånd.
Ulrika Mebus leder Museidialogen med stöd av kommunikatören Henrik Löwenhamn. Ambitionen är att lyssna väl och överbrygga avstånd.

Sveriges museers styrelse höll sitt senaste styrelsemöte i Visby för att samtidigt överlägga med Riksantikvarieämbetet om Museidialogen. Genom Museidialogen vill Riksantikvarieämbetet lyssna av museisektorn inför de museiuppdrag som föreslås i lagrådsremissen om ny kulturarvspolitik. I uppdragen ingår att främja utveckling och samarbete på museiområdet; liksom att samla och förmedla kunskaper såsom teknik och metodstöd till museerna.

Här är en länk till Riksantikvarieämbetets K-podd och Mats Persson i samtal med Ulrika Mebus efter mötet>>>

Nu när Riksantikvarieämbetet får en samordnande funktion för museerna kommer Sveriges Museer att utveckla sin roll som branschorganisation. Vi fortsätter representera museisektorn som helhet, vill ännu bättre visa på dess styrka; främja och påverka. Det ska vi göra utifrån era önskemål som medlemmar. Samtidigt är Sveriges Museer samtalspart till Riksantikvarieämbetet i utvecklandet av museimyndighetsdelarna. Därför tänker vi också fånga upp våra medlemmars inspel, parallellt med att Riksantikvarieämbetet har Museidialogen.

Vid mötet i Visby poängterade styrelsen att Museidialogen behöver ge en rättvisande helhetsbild och att återkoppling sker till museerna under processens gång. Att vikta alla inlägg blir viktigt och svårt. Styrelsen pekade också på de remissvar som många av er lämnade på museiutredningen där det finns mycket kunskap att ta tillvara för Riksantikvarieämbetet.

Kort referat från ordinarie styrelsemötet för Sveriges Museer i Visby den 16 februari 2017>>>

Länk till museidialogen på Riksantikvarieämbetets hemsida>>>