Riksförbundet Sveriges Museer har beretts möjlighet att yttra sig över Riksantikvarieämbetets rapport Kulturhistorisk värdering och urval. Plattform för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. RSM har i nedanstående remissyttrande särskilt sökt lyfta frågor av betydelse för museisektorn.

Rapporten riktar sig till yrkesverksamma inom kulturarvsarbete med syftet att ge stöd för ett metodiskt arbete vad gäller kulturhistorisk värdering och urval med stor transparens och spårbarhet. Plattformen är tänkt fungera för alla som arbetar med kulturarvsarbete oavsett sammanhang och kommer att ligga till grund för RAÄ:s utbildningsinsatser under 2014.

Hela svaret som pdf>>>