Riksdagshuset. Foto Melker Dahlstrand.
Riksdagshuset. Foto Melker Dahlstrand.

Den nya museilagen skärper inte bara definitionen för vad ett museum är, den ställer också ökade krav på museernas bidrag till samhället och dess utveckling. Lagen fastslår att detta ska ske genom främjande av kunskap, fri åsiktsbildning och kulturupplevelser på allas lika villkor. Det är inte gratis, anser Sveriges Museer.

– Vi välkomnar en museilag som stärker museernas självständiga ställning och viktiga roll som kunskapsinstitutioner. Men vi ser också ekonomin som en kärnfråga då museerna ska leva upp till de nya kraven, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Sveriges Museer.

De svenska museerna tar årligen emot över 26 miljoner besökare, deras verksamhet ska vara anpassad för alla och göras tillgänglig över hela landet. Den nu antagna museilagen utgår från att det övergripande syftet för museerna är att bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Samtidigt har många museer en ansträngd ekonomisk situation och tvingas till att prioritera ner och bort. Detta faktum måste diskuteras för att målsättningen med lagen ska uppnås, hävdar Sveriges Museer.

Satsningen som regeringen valt att göra på Riksantikvarieämbetet, där en stor mängd nya och viktiga uppdrag riktade särskilt till museer ingår, ser Sveriges Museer som en möjlighet för att bygga upp en stödfunktion som på sikt kan stärka museerna. Den nu beslutade museilagen sätter frågan om hur museernas samlingar kan digitaliseras, kompletteras och sättas in ett sammanhang på ett hållbart sätt i förnyat fokus, inte minst eftersom digitaliseringsfrågan är en av de viktigaste finansiella utmaningarna för museerna.

– Museernas självständighet och konsekvenserna av museilagen är centrala framtidsfrågor för museerna. Därför väljer vi att sätta frågan i fokus när Museidagen genomförs under årets politikervecka i Almedalen, säger Mats Persson.

För mer information

Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se


Riksdagens beslut