ettan_nrm_kulturbudget_host2017

Genom förstärkt och tydligare kultursamverkansmodell, översyn av statliga museers hyror samt fördjupad förstudie inför ett demokrati- och migrationsmuseum följer regeringen upp den nya museilagen och dess krav på museerna. Det är inte gratis och kräver långsiktighet, säger Sveriges Museer om höstens förstärkta kulturbudget.

– Vi välkomnar de satsningar som regeringen gör i budgeten och ser en tydlig ambition att långsiktigt följa upp den nya museilagen ekonomiskt. Det är centralt för att museerna ska kunna leva upp till sin viktiga roll som kunskapsinstitutioner, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Sveriges Museer.

Ett förstärkt anslag till kulturmiljövård och förtydligad roll för de regionala museernas roll inom kultursamverkansmodellen är en välkommen ambitionshöjning inom ett område som länge varit eftersatt anser Sveriges Museer.

Hyrorna är sedan länge en svår utmaning för de centrala museerna. Den aviserade översynen av hela modellen för hyressättning är helt nödvändig för att inte museernas utveckling ska hämmas.

Svenska museer tar årligen emot över 26 miljoner besökare och de offentliga museernas verksamhet ska vara anpassad för alla och göras tillgänglig över hela landet. Den nya museilagen utgår dessutom från att det övergripande syftet för museerna är att bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Samtidigt har många museer en ansträngd ekonomisk situation och tvingas till att prioritera ner och bort – ett faktum som riskerar urholka lagens målsättning enligt Sveriges Museer.

– Museernas självständighet och konsekvenserna av museilagen är centrala framtidsfrågor för museerna. Självständigheten, som är en grund för museernas trovärdighet i samhället, kräver en långsiktigt tryggad finansiell situation, säger Mats Persson.

Ett fortsatt utvecklingsarbete i Malmö inför ett demokrati- och migrationsmuseum under arbetsnamnet “Rörelsernas museum”, ökade anslag till Judiska museet och till Ájtte, Svenskt Fjäll- och samemuseum, samt till ett kunskapscentrum för arbetslivsmuseer vid Arbetets museum är medel som kan att stärka museernas möjligheter att verka överbryggande i samhället. Det senare är en satsning som syftar att öka samverkan med civilsamhället – något som Sveriges Museer ser som en viktig framgångsfaktor för museerna i stort.

För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer
Telefon: 0708-11 60 40
E-post: mats.persson@sverigesmuseer.se

PDF-version av Sveriges Museers pressmeddelande
Kulturdepartementets sammanställning
PDF med hela kulturbudgeten för område 17 – Kultur, medier, trossamfund och fritid

(Länkarna öppnas i nytt fönster)

 

Foto från Naturhistoriska riksmuseet: Lennart Ström