Riksförbundet Sveriges Museer har valt att lämna synpunkter på slutbetänkandet med förslag hur public service ska regleras på ett ändamålsenligt sätt i ett nytt medielandskap.

Riksförbundet representerar sina medlemsinstitutioner som driver drygt 230 museer i landets alla län. Många av dessa verkar under den nyinrättade Museilagen som fastslår museernas roll som viktiga institutioner för kunskap. Museernas har också allmännyttig betydelse som bildningsinstitutioner och kompletterande platser för lärande i samverkan med Skolan samt som forskningsinstitutioner.

I utredningen nämns vikten av ett mångsidigt kulturutbud och uppdraget att spegla förhållandena i hela landet på ett flertal ställen. Utredningen nämner även att film kan bidra till att skapa arenor för samtal och samhällsdebatt. Vi vill ta tillfället att lyfta museerna som en arena för att stärka yttrandefriheten vilket även specificeras i den nya Museilagen.

Staten bör säkerställa att public-service-bolagens kulturuppdrag uppfylls genom att spegla den mångfald av högkvalitativa kulturuttryck som finns i hela landet, inkluderat museerna.

Vi har valt att kommentera följande i betänkandet:

Kapitel 5.1.4   Public service-bolagens breda innehållsuppdrag bör bestå under kommande tillståndsperiod. och 5.1.5 Speglingsuppdraget är centralt för public serviceverksamhetens roll som sammanhållande kraft i samhället.

Det breda innehållsuppdrag bör bestå under kommande tillståndsperiod. Det är viktigt att public service även i fortsättningen har i uppdrag att erbjuda ett mångsidigt programutbud som speglar förhållanden i hela landet och riktar sig till olika intressen och grupper i befolkningen. Kommitten lyfter bland annat fram uppdraget att tillhandahålla ett mångsidigt kulturutbud som ett område där public service-bolagen har en unik roll och unika möjligheter att bidra med kvalitativt och relevant innehåll. Kulturområdet i vid mening är också centralt för public service-bolagens uppdrag att spegla hela landet. Vi vill understryka betydelsen av att kulturuppdraget inom public service-verksamheten värnas och förstärks inte minst mot bakgrund av att mediebevakningen av konst och kultur minskar på många platser i landet.

5.2.3  SR och SVT ska inom ramen för sin nyhetsverksamhet stärka sin journalistiska bevakning i svagt bevakade lokala områden.

5.2.4: SR och SVT ska i sin nyhetsverksamhet ta hänsyn till kvalitativa nyhetsmedieaktörers konkurrensförutsättningar, i syfte att värna en mångfald av perspektiv på en livskraftig mediemarknad.

Sveriges Museer ser positivt på förslagen enligt 5.2.3 och 5.2.4..
Vi ser också positivt på utvecklingen enligt betänkandets beskrivning under 5.2.1 av hur SR och SVT stärkt samarbetet med lokala medier för att stärka kvaliteten i nyhetsrapporteringen.

Slutligen vill vi lyfta bevarandeaspekten på Sveriges radios och SVT:s  produktion där arkiveringen och möjligheten att säkra tillgängligheten till materialet inte behandlas i utredningen. Vi ser detta som källmaterial av betydelse för samhällets historieskrivning och en del av det demokratiska samtalet. Tillgängligheten till det historiska källmaterialet är värdefull för minnesinstitutionerna, i  framtida och samtida forskningshänseende och förmedlingsverksamhet.