Riksförbundet Sveriges museer (RSM) har yttrat sig över departementspromemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen. (Ds 2011:6)

Riksförbundet lyfter fram följande synpunkter i sitt yttrande:

  • RSM efterlyser en mer genomgripande konsekvensanalys med bl.a. beaktande av internationella erfarenheter.
  • Frågan om certifieringssystem innehåller både för- och nackdelar. RSM delar uppfattningen att frågan bör följas noggrant och utvärderas efter en tid.
  • Det saknas en diskussion om på vilket sätt samhället skall tillgodogöra sig undersökningsresultaten. Redan idag talas om bristen på översikt av resultaten och frågan om vem som skall hantera fynden och vem som skall stå för den kostnaden behöver lösas.
  • RSM vill påpeka att kulturarv och identitetsfrågor är brännande ämnen i samtiden. Frågor om härkomst, tillhörighet och vems historia som lyfts fram har stor aktualitet. Resultat från arkeologiska undersökningar har en stor potential när det gäller att ge nya perspektiv på samtida frågor.
  • RSM förordar att förslaget analyseras ytterligare och revideras med beaktande av de synpunkter och frågor som framförs i detta yttrande.

RSM:s svar i sin helhet