Utrikesdepartementet har inbjudit till kommentarer och synpunkter på Europeiska kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt” med 50 förslag för att stärka Europas konkurrenskraft och öka förtroendet för den inre marknaden bland medborgarna.

Riksförbundet har lämnat följande synpunkter på meddelandet.

Bakgrunden till dokumentet står att finna i den ekonomiska krisen i Europa med växande misstro mot unionen och risker för ökad protektionism. Förslagen avser att öka förtroendet för den inre marknaden och modernisera arbetet.

Först finns anledning för oss att betona vikten av att lyfta fram kulturarvet och stärka de konstnärliga möjligheterna för att öka gemenskapen.

RSM anser att kulturen har stor betydelse för att öka kreativiteten på bred front. I dokumentet saknas ett förslag som handlar om detta samband som allt fler forskare pekar på. Diskussionen handlar om att en kärna av välutbildade och framgångsrika konstnärer av olika slag blir en motor för en region eller bygd som ger mångfalt igen i arbetstillfällen, direkt och i kringverksamheter. (Se The Economy of Culture in Europe, KEA-apport 2006)

Vi vill särskilt peka på digitaliseringens möjligheter att bredda kunskapen om medlemsländernas kulturer och de yttringar som kulturen ger i de olika länderna. I Sverige pågår till exempel en intensiv verksamhet med att få de olika museernas digitaliserade föremål att bli tillgängliga för en bred allmänhet men också för forskare och specialister. Under rubriken Bättre allmännyttiga tjänster och förbättrad allmännyttig infrastruktur bör en ny punkt läggas in med förslag om hur en europeisk infrastruktur av digitaliserade tjänster anpassade för kulturen, skulle kunna se ut. Det skulle ge medborgarna/konstnärerna och de konstnärliga institutionerna stora möjligheter till utbyte och utveckling som på sikt skulle ge Europa konkurrensfördelar vad gäller innovationer och företagande inom nya sektorer.

Antaget av styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer 2011-01-25.

Yttrandet