Riksförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur form och design.

Riksförbundets remissvar 14 mars 2016 (pdf) >>>

I vårt svar väljer vi att fokusera på de delar i utredningen som föreslår att museimyndigheten ArkDes ombildas till en ny myndighet med arbetsnamnet Myndigheten för Gestaltad livsmiljö. Samlingarna, samlingsförvaltningen, ”visningen” och tillgängliggörandet av samlingarna föreslås flyttas över till annan museimyndighet. En rad museianknutna funktioner, såsom pedagogik, utställningar, perspektivering, forskning och bibliotek föreslås bli en del av den nybildade myndigheten som således ska verka utan den centrala funktionen samlingar och den kunskapsuppbyggnad och museala kompetens som genereras i anslutning till dessa.

Ny bebyggelse, form och design, skapas i redan befintliga miljöer och skulle därför vinna på att hanteras integrerat. RSM skulle gärna se att kulturmiljöperspektiv finns med i de nya målen för gestaltad livsmiljö och vill i detta sammanhang betona värdet av arbetet med samlingar och samlingsförvaltning, publikt arbete och kunskapsuppbyggnad.

Riksförbundet anser att utredningen har brister i konsekvensanalysen gällande nedläggningen av ArkDes och skapandet av den nya myndigheten:

– Hur ska samlingen aktivt förvaltas och tillgängliggöras? Hur ska det finansieras?

– Hur ska den museala kompetensen som finns idag tas till vara?

– Hur ska den nya myndigheten fullgöra sitt museiliknande uppdrag utan en samling?

Med dessa frågor obesvarade ser Riksförbundet att effekterna av förslaget inte tydligt går att överblicka utan en grundligare konsekvensanalys.