Sveriges Museer har beretts möjlighet till yttrande över demokrativillkorsutredningens betänkande SOU 2019:35: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Riksförbundet Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vi företräder cirka 230 medlemsinstitutioner som verkar i alla län. De svenska museernas huvudmannaskap och driftformer är varierade med offentligt ägande, stiftelser, föreningar, privatpersoner etc. Sveriges Museer ser vikten av ett ökat samarbete med civilsamhället för museisektorn, bland annat för att gemensamt stärka demokratiska värderingarna i samhället. Enligt Europakommissionens speciella enkät om inställningen till kulturarv i medlemsländerna sticker det svenska intresset ut. Hela 14 procent av svenskarna säger sig utföra frivilligarbete på kulturområde, att jämföra med EU-snittet på 7 procent.


Mot bakgrund av ovanstående välkomnar Sveriges
Museer ett tydligare demokrativillkor med utgångspunkt i regeringsformen och
internationella konventioner om mänskliga rättigheter i den statliga
bidragsgivningen till civilsamhället.