Sveriges Museer om betänkandet 
Vår demokrati – värd att värna varje dag

(SOU 2022:28)


Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten till yttrande gällande betänkandet från kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati. Vi är en ideell organisation med 216 medlemsorganisationer som driver uppåt 290 museer, vilket innefattar huvuddelen av den professionella museiverksamheten i Sverige, uppskattningsvis 80 procent av museibesöken och 80 procent av samlingarna. Museerna är kunskapsinstitutioner med högt förtroende hos allmänheten.

Ändamålsparagrafen i Museilagen SFS 2017:563 omfattar de offentliga museerna: ”Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning ”

Under det intensifierade uppmärksammandet av demokratins 100 år i Sverige har förbundet fokuserat på museernas roll i demokratin vilket bland annat sammanfattas i skriften ”7 saker museer kan göra för demokratin” från 2019.

Förslag 6.1 i betänkandet. Sveriges Museer ställer sig positiva till inrättandet av en nationell demokratifunktion med kunskapsstöd för samhällets aktörer samt återkommande analyser och lägesbeskrivningar. Vi ser hur dessa funktioner kan tas väl tillvara av museerna och vara till hjälp när vi som förbund fortsatt kan belysa museernas olika roller i stärkandet av demokratin.

Förslag 6.2 i betänkandet. Sveriges Museer ställer sig positiva att Länsstyrelserna ges ett långsiktigt demokratifrämjande uppdrag. För att säkra en struktur över hela landet är länsstyrelserna fortsatta uppdrag att vara aktörer som främjar samarbete kring demokratibefrämjande insatser av stort värde för våra medlemmar kommunalt, regionalt och nationellt.

Vad gäller förslagen under 7.1 och 7.2 kring större fokus på demokrati i myndigheternas arbete och tydligare analys kring konsekvenser för demokratin i utredningar och kommittéer så ser Sveriges Museer generellt positivt på intentionerna men har inga synpunkter på hur det ska genomföras.

Förslag 7.3. Sveriges Museer ser positivt på ett tydligare demokratiuppdrag till Skolan och vill i samband med detta belysa vikten av museer runt om i landet som en effektiv plattform till lärande och stöd i detta uppdrag.