Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museibranschens gemensamma intressen. Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten att lämna synpunkter på promemorian Demokrativillkor för stöd ur allmänna arvsfonden. Vi företräder cirka 230 medlemsinstitutioner från hela landet vilket motsvarar 80 procent av besökarna och samlingarna i museisverige. Våra medlemmars storlek, förutsättningar och inriktning ser mycket olika ut. På listan över remissinstanser finns en av våra medlemsorganisationer, Arbetets museum. Få av våra medlemsorganisationer är ideella såsom de som huvudsakligen kan söka stöd hos Allmänna arvsfonden. Dock befinner sig museer runt om i landet i nära samverkan med ideella parter såsom de många museivänföreningarna och andra frivilligarbetande sammanslutningar.

Museilagen reglerar de offentliga museerna. I ändamålsparagrafen beskrivs att museerna ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Såsom kunskapsinstitutioner har museerna därmed en viktig funktion även för demokratin och är arenor för möten mellan människor från olika delar av samhället.

Sveriges Museer välkomnar promemorians förslag till att demokrativillkor införs för stöd ur Allmänna arvsfonden.

Svaret har beretts med styrelsen i Riksförbundet Sveriges Museer.