Sveriges Museer om missivet: Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Riksförbundet Sveriges Museer lämnade i september synpunkter på promemorian Vaccinbevis som smittskyddsåtgärd. I dagsläget är det klart att det epidemiologiska läget försämrats och folkhälsomyndighetens bedömning är att det nu är möjligt att använda vaccinbevis för att ändå kunna genomföra arrangemang för fler än hundra deltagare. För museerna är frågan aktuell gällande exempelvis viss programverksamhet och vernissager som kan tänkas locka många besökare. En förutsättning för de föreskriftsändringar som föreslås ska gälla vid användande av vaccinationsbevis är att regeringen beslutar om ändringar i förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och inför möjlighet till vaccinationsbevis. Missivets förslag om inskränkningar handlar för museerna i nuläget om arrangemang/programverksamhet som skulle samla fler än hundra gäster inomhus. Museerna med verksamhet som skulle komma ifråga har beredskap för dessa åtgärder.

Sammanfattning av Riksförbundet Sveriges Museers synpunkter

  • Sveriges Museer ser införande av vaccinbevis vid en ökad smittspridning i samhället som en mer rimlig och konstruktiv åtgärd än en ny stängning alternativt stark begränsning av verksamheterna.
  • I nuläget vill Sveriges Museer poängtera att förutsättningarna för museer att arrangera programverksamhet utan vaccinbevis varierar utifrån möjligheterna att skapa trängselfria miljöer. Alltså kommer några museer välja vaccinbevis och andra inte, men alla kommer arbeta med att skapa trygga besök med ledning av föreskrifterna och de allmänna råden.
  • Sveriges Museer vill dock poängtera att tillgängligheten för alla som den beskrivs i Museilagen är grundläggande för de offentliga museerna.
  • Vaccinbevisens äkthet bör kunna verifieras utan att museerna behöver införa kostsamma system
  • Vi ser positivt på att personer under 16 år undantas. För den andra undantagna gruppen, de som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig, ser vi viss problematik om de inte kan verifiera detta vid inpassage.

Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museibranschens gemensamma intressen. Vi företräder cirka 230 medlemsinstitutioner från hela landet vilket motsvarar 80 procent av besökarna och samlingarna i museisverige. Våra medlemmars huvudmannaskap, storlek, förutsättningar och inriktning ser mycket olika ut.

Synpunkter från Sveriges Museer

Under pandemin har tillgången till kultur försämrats för medborgarna. Vi såg i vår undersökning om sommaren att det fanns en viss tveksamhet att återbesöka museiverksamheter som haft stängt. Detta trots att museerna nogsamt arbetar med smittsäkring av besök. Särskilt i storstäderna var detta tydligt, vilket även sammanfaller med att turismen inte återhämtat sig än. Nu när smittläget återigen försämrats är valet vaccinbevis om det står mot risken att återigen behöva stänga ner museer om läget skulle försämras ytterligare.

Samtidigt är tillgängligheten till det allmänna museiväsendet en av baserna i Museilagen. I 7§ står att ”Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.” Om vaccinbevis införs kan det inskränka medborgares rätt till kultur som också står inskriven i regeringsformen. För museerna som infattas i det allmänna museiväsendet krävs särskilda ställningstaganden och möjligen alternativa besöksmöjligheter för att motivera exkludering under perioder med vaccinpass.

I promemorian anges att det är EU:s digitala covidbevis som kan komma att gälla vilket enligt bedömningen ska kunna vara enkelt att visa upp. Vi vill ändå i vårt svar särskilt föra fram att det eventuellt kan tillkomma kostnader för verifiering av vaccinbevisens äkthet. Det är viktigt att inga kostsamma tekniska investeringar drabbar redan hårt ekonomiskt prövade museer.

I anslutning till denna fråga ser vi mycket positivt på att de yngre besökarna inte ska behöva vaccinbevis så att tillgängligheten till museerna för denna viktiga grupp inte hämmas. Vad gäller den andra undantagna gruppen, personer som inte kunnat vaccinera sig av medicinska skäl, så ser vi hur ett system (med undantagsbevis) för att de ska kunna verifiera detta skulle underlätta hanteringen för museernas entrépersonal.

Remissvaret har beretts tillsammans med Sveriges Museers styrelse vars ledamöter representerar museisveriges nationella, regionala och lokala museer.