Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna (S2021/07875)

Riksförbundet Sveriges Museer tackar för möjligheten att lämna följande synpunkter på promemorian:

  • Sveriges Museer ser fortfarande införande av vaccinationsbevis vid en ökad smittspridning i samhället som en mer rimlig och konstruktiv åtgärd än en ny påbjuden stängning alternativt stark begränsning av verksamheterna.
  • Sveriges Museer ser mycket positivt på att promemorian (i avsnittet 3.5) särskilt lyfter fram proportionalitetsbedömning och hur kraven på vaccinationsbevis står i relation till Museilagen. Likaså ser vi mycket positivt på promemorians resonemang kring hur åtgärder som planeras också ska väga in rätten till kultur, tillgången till museer samt museernas viktiga demokratiska funktion.
  • Sveriges Museer ser också mycket positivt på att promemorian lyfter det faktum att förutsättningarna att bedriva verksamhet ur ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt ser olika ut för olika museer och att museerna ges förtroendet att hitta den anpassning som fungerar.
  • Sveriges Museer förordar att personer under 18 år inte ska behöva uppvisa vaccinationsbevis. Gällande besök i museet av högstadie- och gymnasieklasser blir hanteringen bättre med en 18-årsgräns, då 16- och 17-åringar, som inte fullt ut kan fatta beslut om sin egen vaccination annars riskerar att hamna i kläm
  • Sveriges Museer önskar att kontroll ska kunna göras av vaccinationsbevis från länder utanför EU, med vägledning i hur denna kontroll ska kunna genomföras i nuläget fram till dess att en App eller likande finns på plats.
  • Sveriges Museer ser även gärna ett förtydligande i hur identifikationskontroll exempelvis via Bank-id ska kunna göras i de fall där legitimation ej finns att tillgå.
  • Då många museirestaurager är tätt integrerade med det museum de huserar i och för besökare en del av helhetsupplevelsen, är det önskvärt att samma regelverk avseende vaccinationsbevis ska gälla för museiverksamheten som för dess restaurangverksamhet. Detta för att göra förutsättningarna vid ett besök så konsekventa som möjligt för museibesökaren.
  • Sveriges Museer vill understryka att ett öppethållande enligt dessa föreslagna riktlinjer samt införande av vaccinationsbevis kommer att innebära högre personalkostnader, samt extra kostnader för förstärkning av smittskyddsåtgärder.
  • Sveriges Museer vill framhålla att många museirestaurager är tätt integrerade med det museum de huserar i och för besökare en del av helhetsupplevelsen, är det önskvärt att samma regelverk avseende vaccinationsbevis ska gälla för museiverksamheten som för dess restaurangverksamhet. Detta för att göra förutsättningarna vid ett besök så konsekventa som möjligt för museibesökaren.