Museilagen

Infördes 1 augusti 2017

Den 1 augusti 2017 trädde lagen som reglerar offentligstyrda museer i kraft. I den fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

lagboken

Museilag (SFS 2017:563)

Länk till lagen på Riksdagens hemsida>>.

 • Inledande bestämmelser

  1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med det allmänna museiväsendet avses
  1. statliga museer,
  2. regionala museer,
  3. kommunala museer, och
  4. andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller landsting.

  2 § Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.

  3 § Med museihuvudmän avses i denna lag staten, kommunerna och landstingen.

  Det som sägs om museihuvudmän gäller även den som utsett mer än hälften av antalet ledamöter i ett sådant museum som avses i 1 § 4.

  Ändamål

  4 §    Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till

  samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

  Ansvarsfördelning

  5 § Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.

  Publik verksamhet

  6 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.

  7 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.

  Kunskapsuppbyggnad

  8 § Ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.

  Förvaltning av samlingar

  9 § Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål.

  10 § Regeringen får meddela föreskrifter om att de statliga museerna får överlåta föremål ur sina samlingar till andra museer inom det allmänna museiväsendet.

  Regeringen får även meddela föreskrifter om förfoganden över sådana föremål i de statliga museernas samlingar som har ett begränsat kulturhistoriskt värde.

  Samverkan och spridning i hela landet

  11 § Museerna och museihuvudmännen ska samverka i syfte att ge alla tillgång till museernas samlade resurser, bland annat genom att ställa föremål ur de egna samlingarna till varandras förfogande.

  12 §/Upphör att gälla U:2018-01-01/ Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att ett kommunalt museum avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

  12 §/Träder i kraft I:2018-01-01/ Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att kommunala museer avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommungränsen. Lag (2017:774).

FAQ

Nyfiken på museer? Vi har samlat vanliga frågor som vi får till Sveriges Museer och skrivit ner svaren på dem här.

Hur många museer finns det i Sverige?

Cirka 1500 enligt Myndigheten för Kulturanalys.

Kan vem som helst starta ett museum?

Ja! Det finns många museer som privatpersoner startat.

Vilket museum är bäst i Sverige?

Varje år utses Årets museum och då väljs ett extra bra museum ut av en jury.

Vem bestämmer över museerna?


Det är lite olika. Museer kan vara offentligt ägda, ägda av stiftelser eller företag, privata, ideella osv. De offentliga museerna styrs av Museilagen.

Om jag har något jag vill ge till ett museum, hur gör jag då?
Slänger museerna saker från samlingarna?

Nej det gör man inte. Man kan gallra ut saker som finns många av men det sker väldigt noggrant och då kan de användas som rekvisita för ex skolklasser

Hur många föremål finns det på svenska museer?

Det är det ingen som riktigt vet idag. Kulturrådet räknade för tio år sedan ut att det fanns 135 miljoner föremål och fotografier och 5 km hyllor med arkivarier. Men då fick man nog inte med allt och sedan dess har mer samlats in.

Varför är flera museer stängda under pandemin?

Museerna har inte behövt stänga men gjorde det för att minska smittspridning t ex i kollektivtrafik. När museerna är öppna är de väldigt noga med smittsäkring på plats

Gör dom ingenting på museerna när de är stängda?

Museerna har kunnat jobba ännu mer med samlingarna när de varit stängda. Till exempel har man jobbat med att publiken ska kunna titta på samlingar och utställningar och få museivisningar genom internet. Men flera museer jobbar också med att samla kunskap och forska.

Vad är ett digitalt museibesök?

Man brukar prata om fysiska och digitala museibesök. Ett digitalt museibesök kan till exempel vara att man deltar i en visning eller besöker en utställning genom internet. 

Vilket är Sveriges äldsta museum?

Livrustkammaren. Under 1500-talet var Livrustkammaren de svenska kungarnas vapenförråd. När Gustav II Adolf 1628 bestämde att hans kläder skulle bevaras för evigt innebar det starten för en museal tradition – att spara för att visa upp för eftervärlden.

Hur många jobbar på museerna?


Drygt 5400 årsarbetskrafter enligt den nationella statistiken, men det är många fler individer eftersom deltidsarbete är vanligt.

Vilken utbildning har dom som jobbar på museerna? Hur gör jag för att få jobb på ett museum?

Det är väldigt olika. Många har läst t ex museologi, arkeologi och historia. De som jobbar med samlingarna kan också vara konservatorer. Idag är digital kommunikation en kompetens som många museer frågar efter. På Sveriges Museers hemsida annonseras många museijobb ut.

Vad finns det för olika sorters museer i Sverige?

Museer har olika inriktningar på sin samlingar. En fjärdedel är arbetslivsmuseum. Bland offentliga museer är historia och arkeologi vanligast, följt av konst. Andra exempel på inriktningar: naturhistoria och naturvetenskap, vetenskap och teknik, etnografi och antropologi, djurpark och akvarium, botanisk trädgård, friluftsmuseum, ekomuseum,lokalhistoria eller specialiserade museer med andra teman.

Hur många museibesök görs det i Sverige?

28 miljoner ett normalår.

Vad är Sveriges Museer för någonting?

Riksförbundet Sveriges Museer är en branschorganisation som samlar mer än 230 medlemmar, dvs de flesta professionella museerna i Sverige.

Har ni några tips på bra museer?

Titta på Sveriges Museers medlemslista. Alla är bra! Har du svårt att välja kan du också titta på vilka som utsetts till Årets museum.

Kan man jobba som volontär på museum?

Ja flera museer har volontärer som hjälper till med olika saker.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.