Samverkan med föreningar för personer med olika funktionsnedsättningar är ett sätt för museer att börja arbeta med funktionshinderperspektiv i sin verksamhet.

Samverkan var temat för ett av utbildningstillfällena i utbildningen inom ramen för projektet FOKUS. Samarbete med funktionshinderrörelsen är också en bärande del i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det finns många frågor att diskutera tillsammans. Hur kan utställningarna utformas? Vad bör de handla om? Vilket språk ska användas? En samverkan med funktionshinderrörelsen kan leda till nya insamlingar av föremål på ett museum, men det kan lika gärna innebära att museet börjar betrakta befintliga samlingar ur nya infallsvinklar.

Maktförhållandena är skeva när museet bjuder in funktionshinderrörelsen, eller andra externa parter, till samverkan. Det är viktigt att vara medveten om det, påpekade flera deltagare i en paneldiskussion som hölls under utbildningen.

– Visst är långsiktiga samarbeten bra, men det är viktigt att veta vad det är man samverkar om. Presentera något konkret som vi kan bidra till, uppmanade Wenche Willumsen från DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Tydlig rollfördelning, mandat och en samsyn kring vilka ord man använder i samverkansprojekt är också viktigt för bra och långsiktiga relationer, menade Emil Erdtman från Handikappförbunden. Ingen ska behöva känna sig överkörd eller behöva försvara ett beslut hon eller han inte varit delaktig i, framhöll han.

Några tips på vägen till samverkan:

Bestäm ramarna. Definiera förutsättningarna för samverkan och dialog tillsammans. Det är bra om det är lika många museianställda som personer från funktionshinderrörelsen i projektgruppen.

Justa förutsättningar. Utgå inte från att personer ur funktionshinderrörelsen arbetar gratis.

Använd gruppen. Kartlägg vad personerna som samverkar vill och kan. Kunskapen och erfarenheten hos alla personer i samverkansgruppen är viktig.

Utmana varandra. Byt roller och gör rollspel.

Långsiktighet. Samverka till vardags, till exempel genom att utbyta information.

 

//Diana Chafik, Upplandsmuseet


Diana Chafik, projektledare för FOKUS.  Projektet FOKUS ( Funktionshinder och Kulturarv, Utbildning och Samverkan) är ett tvåårigt samarbete mellan Upplandsmuseet och HandikappHistoriska Föreningen finansierat av Arvsfonden.

Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.