varmotesutlysning

Vill ni anordna vårmötet? Välkommen att ansöka!

Nästa år hålls vårmötet i Västerås den 25-27 april
Nu lyser vi ut de två efterföljande årens värdskap. Det vill säga: vi söker en värdorganisation för vårmötet 2024 och en för vårmötet 2025.
För värdorganisationen innebär mötet – förutom medial uppmärksamhet – fokus från branschen generellt, fördjupande samverkan med kollegor, kompetensutveckling och möjligheten att förstärka museifrågor i en lokal kontext.
Senaste ansökningsdag är 31 oktober 2022.

 

Sveriges Museers Vårmöte

Sveriges Museers Vårmöte är det enskilt största och mest betydelsefulla branschforumet som samlar museianställda och museintressenter från runt om i landet. Vårmötet får även en rikstäckande nationell mediauppmärksamhet i samband med utnämningen av Årets museum. Genom sammanhållen tematik blir Vårmötet ett strategiskt verktyg att utforska och analysera olika ämneskategorier och kunskapshöja sektorn inom olika relevanta frågeställningar. Innehållet i det tema som väljs för varje möte bör spegla intressen hos flera professioner i branschen för att locka så många deltagare som möjligt till mötet. Vårmötet utgör en viktig social mötesplats för branschen med inslag som exempelvis middagar och studiebesök. Vårmötet arrangeras i ett hybridformat – det vill säga en kombination av ett fysiskt och digitalt möte. Detta format möjliggör den sociala mötesplatsen, men stärker också upp aspekter kring demokrati, tillgänglighet och klimatmässig hållbarhet.

Sveriges Museer äger Vårmötet och medlemsorganisationerna kan ansöka om att bli värdar, vilket innebär att evenemanget genomförs på olika platser runt om i landet. Engagemanget hos värdorganisationerna har genom åren varit fantastiskt!

Beslut om värdskap fattas av Sveriges Museers styrelse.

 

Besvaras i er ansökan

1.

Ansökande medlemsorganisation/er

Värdskapsansökan ska komma från ett eller flera medlemsmuseer, på samma ort eller närliggande orter så att förflyttning under mötesdagarna är möjlig.

 • Vilken/Vilka är ni som söker?

2.

Tematik/Ämne
 • Vilken tematik önskar skulle ni vilja arbeta med på Vårmötet? Varför?
 • Hur ser ni att olika museiprofessioner skulle kunna finna tematiken relevant?

3.

Ev. medarrangörer/lokala sponsorer
 • Ange ev, medarrangörer. Medarrangörer kan vara det lokala destinationsföretaget, museer på närliggande orter etc
 • Redogör för eventuella lokala sponsorer.

4.

Lokaler och logi
 • Finns lämpliga lokaler för arrangemanget?

(Lokalbehovet för Vårmötet är följande:

-En större samlingslokal som rymmer mellan ca 400 personer (årsmöte, gemensamma föreläsningar)

-Mindre lokaler för de olika spåren dag 2  (2-3 st)

-Mindre lokaler för föreningarnas årsmöten i samband med Vårmötet

-Lokal för ca 400  personer till ett middagsarrangemang.

-Samtliga lokaler behöver vara tillgänglighetsanspassade)

 • Finns boende på orten  för ca 400 personer (företrädesvis enkelrum)?

5.

Kringaktiviteter
 • Vad önskar ni visa upp/arrangera för kringaktiviteter som har en relevans för mötesdeltagarna i just din/er stad?

6.

Organisation

Så här har tidigare lokala Vårmötesorganisationer formerats:

-Deltagande i en styrgrupp med representanter från SM:s kansli samt styrelsen och ev. externa partners

-Minst en erfaren projektledare på minst 50% under aug-maj med branschkännedom.

-Arbetsgrupp med representation från värdorganisationen/erna som bland annat arbetar med programsättning/innehåll.

 • Beskriv hur ert Vårmötesteam skulle se ut? Vilka funktioner/kompetenser ingår?

7.

Hybridmöte

Vårmötet genomförs i ett hybridformat. Beskriv vilka styrkor som finns hos er att genomföra ett hybridmöte (exempelvis intern kompetens, teknik, erfarenheter etc).

 • Ser ni några utmaningar?

8.

Övriga bidrag
 • Finns det ytterligare aspekter som värdorganisationen/erna och dess ev. medarrangörer/sponsorer kan bidra med till Vårmötet? (exempelvis helt eller delvis kostnad för lokal, middag, kringarrangemang etc.)

Ansök senast 31 oktober

Ansökan skickas sedan till Maria B Olofsson på Sveriges Museer senast 31 oktober 2022.

Inled ansökan med vilket år den gäller, 2024 eller 2025. Man kan ansöka om båda åren men ansökan beviljas bara för ett av dem. Maria B Olofsson kan även besvara eventuella frågor.

Skicka in anmälan eller frågor här>>

 

Vårmötet enligt hållbarhetsdimensionerna:

Social hållbarhet
Vårmötet utgör en värdeskapande och kunskapshöjande mötesplats för Sveriges museers medlemmar, där det kollegiala delandet står i fokus. Mötet ska sträva efter att så många medlemmar som möjligt kan delta och att innehållet är relevant för flera professioner inom branschen. Även deltagare med särskilda behov ska kunna delta. Modellen med värdorganisationer skapar delaktighet och fördjupande samarbeten.

Ekonomisk hållbarhet
Sveriges museer äger Vårmötet och är således ekonomiskt ansvariga för arrangemanget. Partnerskapet med värdorganisationen är en viktig förutsättning för den ekonomiska hållbarheten.  Information kring vad som förväntas av värdorganisationen ska vara transparent och fastlagd. En kontinuerlig dialog kring ekonomiska ramar och budgetbeslut skapar trygghet i relationen mellan Sveriges museer och värdorganisationen. Hybridformen möjliggör ett breddat deltagande. Långsiktiga avtal med återkommande leverantörer samt sponsorer skapar ekonomisk stabilitet och kostnadseffektivitet.

Ekologisk hållbarhet
I samband med mötet tas en miljöpolicy fram för att i möjligaste mån neutralisera arrangemangets påverkan på klimatet.  Hybridformatet möjliggör deltagande utan klimatbelastande resor, transporter, resor och konsumtion.