Mats_beskurenDen 20 september släppte regeringen sin budgetproposition. Vi välkomnar de satsningar som sker men kan inte nog poängtera vikten av långsiktighet.

Den 12 september skrev Dagens Nyheter att kulturen utgör 8 promille av statsbudgeten och konstaterar att intresset för kulturfrågorna är för ljummet hos politiker i stort. Vi håller med om DN:s analys att kulturfrågorna är alldeles för viktiga för att de bara ska angå kulturpolitikerna.

I en enkät som DN gjorde till partiernas kulturpolitiska talespersoner visar det sig att frågor om kulturarv, tillgänglighet, kultursamverkansmodellen och kulturarbetarnas villkor prioriteras. Man saknade till exempel frågan om digitaliseringens konsekvenser, en av våra hjärtefrågor här på Sveriges museer inte minst ur finansiell synpunkt. Vi har sedan förra året noterat att kulturarvsfrågor och museer stått högt på agendan, även i medierna.

Jag konstaterar att det i budgetpropositionens skrivning finns många positiva omdömen om hur museerna arbetar och vad de uppnår idag. Att museilagen sedan augusti är ett faktum bekräftar museernas betydelse i samhället och att flera satsningar nu träder fram i budgetpropositionen ser vi som ett kvitto på att verksamheten är angelägen och på idogt arbete från museernas sida. En långsiktig ekonomi för att stärka museerna som kunskapsinstitutioner är avgörande för att man ska kunna leva upp till det förtroende som visas, också från besökarna. Under valåret 2018 vill vi visa att museerna är angelägna för fler politikområden.

Nästa års Museernas vårmöte i Malmö handlar om Museiekonomi och politik. Datumen är nu satta: 17-19 april. Boka in! De två projektledarna Eva Wadmark och Anki Dahlin har fått en överlämning av Anders Wikström som framgångsrikt projektlett vårmötena i Södertälje och Sigtuna. Tack Anders!

Norrbottens museum
Ledningsgruppen på Norrbottens museum

IMG_3794
Friluftsmuseifolket luftar sig

Jag har nyligen varit i Norrbotten för att dels träffa några företrädare för Norrbottens museum och dels för att delta på friluftsmuseernas årliga möte. En sak är klar: Museilagen och den ökade rollförståelse som den kräver kommer ständigt upp i de diskussioner jag hamnar i.

Den 1 september träffade jag och Sveriges Museers ordförande Maria Jansén ledningarna för Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet för att checka av deras tankar bland annat avseende lagen, men också deras förändrade och utökade museiuppdrag. Vid vår sida hade vi Yvonne Hagberg och Olof Hermelin från Länsmuseernas samarbetsråd. Det blir garanterat fler resor och fler samtal om lagens konsekvenser.

Nu i oktober arrangerar vi ett forum för inspiration, diskussion, kraft och mod för chefer för kommunala museer runt om i landet. Jag ser verkligen fram emot detta och andra möten för det är genom att träffas och få inspel från alla möjliga håll som jag får min inspiration.