NÄTVERK UNDER SVERIGES MUSEER

Vi ökar den museiprofessionella kunskapen

Foto: Östergötlands museum Foto: Östergötlands museum

För närvarande finns sju nätverk för professionellt utbyte

  1. FOMU (Forskning vid museer)
  2. Nätverk för medicinhistoriska museer
  3. Forum kommunala museichefer och verksamhetsledare
  4. Nätverket Event vid museer
  5. MIKIM (Nätverk för marknadsförare, informatörer och kommunikatörer inom museibfanschen)
  6. Volontärsamordnare inom Sveriges Museer.
  7. Hållbarhetsarbete på svenska museer

FOMU (Forskning vid museer) samlar drygt 100 medlemmar. FOMU:s årliga nätverksträff hölls som en digital träff 18 januari 2021. Värd för mötet var Nationalmuseum. FOMU deltog med ett program på Vårmötet och under hösten hade nätverket en egen digital seminarieserie med fyra tillfällen. Under året har nätverket haft dialog med både Länsmuseernas samarbetsråd och Riksantikvarieämbetet kring den översyn som gjordes av de regionala museerna samt en enkät som gjordes till de regionala museerna om deras forskningsverksamhet. Samordnare för nätverket är Cecilia Bygdell från Upplandsmuseet.

Det årliga mötet 2021 för Nätverk för medicinhistoriska museer och samlingar hölls digitalt med Medicinhistoriska museet i Uppsala som värd. På mötet, som hade 22 deltagare vilka representerade 12 verksamheter, skildrades anpassningar till rådande pandemi i form av stadsvandringar, filmproduktion och digitala verktyg. Deltagarna fick även rapport om utställningar, ett nyöppnat museum och ett som renoverar och planerar för återöppnande. Samordnare i nätverket är Lisa Sputnes Mouwitz från Medicinhistoriska museet i Göteborg

Nätverket Event vid Museer hade under året 55 st medlemmar. Nätverket hade en digital träff i april. Helena Skärström från Järnvägsmuseet har fortsatt varit kontaktperson under året, men med stort stöd av Magnus Borgkvist Johansson från Skissernas museum. Efter en tids studier lämnar nu Helena Skärström museivärlden för annat uppdrag och nätverkets nya kontakt blir Magnus Borgkvist Johansson, Skissernas museum.

MIKIM (Nätverk för Marknadsförare, informatörer och kommunikatörer inom museibranschen) har under året utbytt erfarenheter och diskuterat frågor i nätverkets facebookgrupp. Sammankallande i gruppen är Andreas Juhl från Kalmar läns museum.

Nätverket Volontärsamordnare inom Sveriges museer som bildades 2018 har till syfte att utveckla, stärka och kvalitetssäkra volontärverksamhet.

Medlemmarna utgörs av personer som leder och organiserar volontärverksamhet på medlemsmuseerna.
Vårt mål är att främja samverkan, kunskapsuppbyggnad och utbyte av erfarenheter. Varje år arrangeras nätverksträffar, både digitala och reella. Senast på Sagomuseet i småländska Ljungby.
Nätverket ska också vara en resurs för Sveriges Museer i att lyfta volontärverksamhet i ett vidare samhällsperspektiv.

Vill du gå med i nätverket är du varmt välkommen att kontakt någon i arbetsgruppen. Vi välkomnar också nya medlemmar i arbetsgruppen!

Lowissa Wallgren Frånberg, sammankallande, lowissa.franberg@jamtli.com
Monika Gyllkrans, monika.gyllkrans@linkoping.se
Tine Winther, tine.winther@sagobygden.se

 

FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar om Sveriges Museer.

Läs mer

Medlemsförteckning

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 230 medlemmar från norr till söder representerar vi stora delar av Museisverige.

Läs mer

Snabbfakta om museer

Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna – vetenskapens och konstens gudinnor. I Sverige finns en museilag som reglerar offentligstyrda museer. I lagen fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Läs mer