NÄTVERK UNDER SVERIGES MUSEER

Vi ökar den museiprofessionella kunskapen

Foto: Östergötlands museum Foto: Östergötlands museum

För närvarande finns sju nätverk för professionellt utbyte

  1. FOMU (Forskning vid museer)
  2. Nätverk för medicinhistoriska museer
  3. Forum kommunala museichefer och verksamhetsledare
  4. Nätverket Event vid museer
  5. MIKIM (Nätverk för marknadsförare, informatörer och kommunikatörer inom museibfanschen)
  6. Volontärsamordnare inom Sveriges Museer.
  7. Hållbarhetsarbete på svenska museer

FOMU (Forskning vid museer) samlar drygt 100 medlemmar. FOMU:s årliga nätverksträff hölls som en digital träff 18 januari 2021. Värd för mötet var Nationalmuseum. FOMU deltog med ett program på Vårmötet och under hösten hade nätverket en egen digital seminarieserie med fyra tillfällen. Under året har nätverket haft dialog med både Länsmuseernas samarbetsråd och Riksantikvarieämbetet kring den översyn som gjordes av de regionala museerna samt en enkät som gjordes till de regionala museerna om deras forskningsverksamhet. Samordnare för nätverket är Cecilia Bygdell från Upplandsmuseet.

Det årliga mötet 2021 för Nätverk för medicinhistoriska museer och samlingar hölls digitalt med Medicinhistoriska museet i Uppsala som värd. På mötet, som hade 22 deltagare vilka representerade 12 verksamheter, skildrades anpassningar till rådande pandemi i form av stadsvandringar, filmproduktion och digitala verktyg. Deltagarna fick även rapport om utställningar, ett nyöppnat museum och ett som renoverar och planerar för återöppnande. Samordnare i nätverket är Lisa Sputnes Mouwitz från Medicinhistoriska museet i Göteborg

Nätverket Event vid Museer hade under året 55 st medlemmar. Nätverket hade en digital träff i april. Helena Skärström från Järnvägsmuseet har fortsatt varit kontaktperson under året, men med stort stöd av Magnus Borgkvist Johansson från Skissernas museum. Efter en tids studier lämnar nu Helena Skärström museivärlden för annat uppdrag och nätverkets nya kontakt blir Magnus Borgkvist Johansson, Skissernas museum.

MIKIM (Nätverk för Marknadsförare, informatörer och kommunikatörer inom museibranschen) har under året utbytt erfarenheter och diskuterat frågor i nätverkets facebookgrupp. Sammankallande i gruppen är Andreas Juhl från Kalmar läns museum.

Nätverket Volontärsamordnare inom Sveriges Museer startade upp 2018, samlar 42 personer och syftar till att främja volontärsamordnande på svenska museer. En egen programpunkt på vårmötet, ett digitalt möte och en fysisk träff (på Sjöhistoriska museet och Dansmuseet) har ägt ägde rum under 2021. En nätverksträff hölls under vårmötet 2022 i Halmstad och ytterligare en planeras för hösten på Sagomuseer i Ljungby. I arbetsgruppen ingår följande personer: Annika Johansson från Skansen (sammankallande), Lowissa Wallgren Frånberg från Jamtli, Eva-Sofi Ernstell från Dansmuseet, Monika Gyllkrans från Friluftsmuseet Gamla Linköping samt Tine Winther från Sagomuseet.

Kontakpersoner Nätverket Volontärsamordnare:
Annika Johansson, annika.johansson@skansen.se
Lowissa Wallgren Frånberg, lowissa.franberg@jamtli.com
Eva-Sofi Ernstell; eva-sofi.ernstell@dansmuseet.se
Monika Gyllkrans, monika.gyllkrans@linkoping.se
Tine Winther, tine.winther@sagobygden.se

 

I samband med fortbildningar i hållbar utveckling  (se 1.2.1 nedan) har önskemål om ett fortsatt nätverkande uppstått och en arbetsgrupp började under 2021 verka för att ta fram riktlinjer för hållbarhetsarbete på museer.

frivillig2

FOMU årlig nätverksträff 19-20 maj

Nätverket träffas äntligen nu i maj, på Östergötlands museum

FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar om Sveriges Museer.

Läs mer

Medlemsförteckning

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 230 medlemmar från norr till söder representerar vi stora delar av Museisverige.

Läs mer

Snabbfakta om museer

Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna – vetenskapens och konstens gudinnor. I Sverige finns en museilag som reglerar offentligstyrda museer. I lagen fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Läs mer