Samarbetsråd

Samarbetsråden tog initiativet att bilda Sveriges Museer 2004. 

ArbetSams-logo-150×121

Arbetsam

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med 500 arbetslivsmuseer anslutna. ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och för att utgöra en organisation som för arbetslivsmuseernas talan.
ArbetSam är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs.
I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

LÄNK TILL HEMSIDAN

lms logo

Länsmuseernas samarbetsråd

Länsmuseernas samarbetsråd bildades 1954 och företräder 24 regionala museer som finns över hela landet. Rådet är ett samlande organ för de olika länsmuseerna i syftet att bidra till kunskapsutbyte och verka för länsmuseernas gemensamma intressen.

Länsmuseernas uppdrag är bland annat att göra länens kulturarv tillgängligt, fördjupa kunskapen om mångfalden i kulturarvet, öka insikten om det förflutna, samt dokumentera och förmedla länens historia och värdet av kulturmiljöerna till invånarna. Länsmuseerna stödjer även allmänhet och hembygdsföreningar, lokala entreprenörer och andra aktörer med råd och stöd i kulturhistoriska frågor. Dessutom är länsmuseerna i många fall remissinstanser åt länsstyrelser och kommuner.

LÄNK TILL HEMSIDAN

CMSLOGGA

Centralmuseernas samarbetsråd

Centralmuseernas samarbetsråd (CMS) är en nätverksorganisation och gemensamt samverkans- och samarbetsorgan mellan cheferna för de statliga museimyndigheterna samt de stiftelser med museiuppgifter som får anslag från regeringen under utgiftsområdet 17, anslagspost 8:1 och 8:2, där benämnda centrala museer.

 

 

 

LÄS MER

mejla sekretariatet

Kommunala museers samarbesråd

Kommunala museers samarbetsråd är nedlagt.

Kommunala museichefer och verksamhetsledare träffas i ett av sju nätverk

 

LÄS MER