Om oss

Om Sveriges Museer

Foto: Östergötlands museum Foto: Östergötlands museum

Sveriges Museer är ideell branschorganisation för stora och små museer från hela landet. Vi levererar medlemsnytta i form av expertstöd, nätverk och kommunikation samt främjar museernas intressen i samhället. Tillsammans med Svenska ICOM ligger vi bakom utmärkelsen Årets Museum. Tillsammans med lokala värdmuseer arrangerar vi varje år Museernas Vårmöte. Vi ligger också bakom den nationella Museihelgen som firas i oktober inför höstlovet

Varför är museer viktiga?

Vi representerar Museisverige

Landets museer lockar ett normalår till uppemot 30 miljoner besök, många fler än som går på bio eller idrott. Museer är viktiga för enskilda människor och betydelsefulla för samhället.

Museerna finns över hela Sverige och är olika varandra med unika samlingar. Räknar man även väldigt små museer finns det mer än 1500 stycken. Vi ser den här mångfalden som en styrka och tillgång.

Enligt en rapport från SOM-institutet har museerna högt förtroende hos allmänheten jämfört med de flesta andra samhällsaktörer.

Barn leker på utställning på Jamtli Foto Leif Pettersson Foto Leif Pettersson

Museilagen och museernas oberoende

Den 1 augusti 2017 trädde lagen som reglerar offentligstyrda museer i kraft. I den fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

I Museilagen för offentligt styrda museer som klubbades av en bred politisk majoritet 2017 fastställs att museerna ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åskådning. Enligt lagen ska museernas huvudmän, staten, kommunerna och landstingen, säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.

Det handlar om att politiken ska hålla armlängds avstånd och respektera museiinstitutionernas professionalitet. Museerna å sin sida ska försäkra sig om att utställningar och annan publik verksamhet är kunskapsbaserad.

Aktuella frågor

Museernas läge i en tuff tid

Kriget i Ukraina där Ryssland plundrar och raserar museer aktualiserar vikten av kultur och kulturarv för ett lands medborgare. 

Efter förra valet kom många nya politiker på plats ute i landet och för oss är det viktigt att höja kunskapsnivån om museers värde. I vårt opinionsarbete lyfter vi museernas samhällsnytta och trovärdighet som kunskapsinstitutioner. Våra rapporter ger en djupare bild av det ekonomiska läget och besöksutvecklingen. 

Just nu bevakar Sveriges Museer museernas intressen i samband hög inflation och hyresmodeller som urholkar museernas ekonomiska förutsättningar. 

 

 

Kunskapsutbyte och samverkan

Vi fungerar som ett nod, inom och utom sektorn

Vi samlar och exponerar nätverk och inspirerar till kunskapsutbyte. Genom våra medlemskort går de anställda in fritt på andra medlemsmuseer. Genom vår överblick kan vi vara kontaktyta in till och inom museisektorn. Vi samordnar och stödjer även viss internationellt arbete.

Sveriges Järnvägsmuseum_eldare personal 1
allmänhetens förtroende
Museerna toppar (+72)

+72 är enligt SOM-institutet museernas så kallade förtroendebalans – en statistisk sammanvägning av de svar som allmänheten lämnat när de besvarat SOM-institutets fråga om hur stort deras förtroende för museer är. +72 som förtroendebalans är lika högt som Polisen hade året innan. Närmast under vad gäller förtroende för verksamheten
kom då Sjukvården med +71, Domstolarna med +58 och Folkhälsomyndigheten med +57. Museerna hade +59 i förra undersökningen.

Förtroendebalans +72 Rapport Sveriges Museer juni 2023

Tre långsiktiga mål

Lyfta museerna som institutioner för samlingar, kunskap och folkbildning

–  Sveriges Museer ska lyfta museerna som institutioner för samlingar, kunskap och folkbildning

Sveriges Museer ska verka för att museerna är starka kunskapsinstitutioner där livslångt lärande står i centrum. Detta görs genom samlingarnas utveckling och kunskapsuppbyggnad genom bland annat forskning. Området innefattar även museiprofessionalitetens värnande och därmed hela branschens trovärdighet.

Vara en drivande part i att utveckla museisektorn och visa dess samhällsnytta

– Sveriges Museer ska vara en drivande part i att utveckla museisektorn och visa dess samhällsnytta

Sveriges Museer ska bidra till att tydliggöra museernas relevans – nu och för framtiden. Förbundet ska nå användare och beslutsfattare med detta budskap. Museerna ska vara tydliga samhällsaktörer, som är mötesplatser och arenor för samtal om dåtid, nutid och framtid.

Stärka, samla och synliggöra museibranschen

– Sveriges Museer ska stärka, samla och synliggöra museibranschen

Sveriges Museer ska bedriva opinionsbildning och lobbyarbete som är aktuella för branschen. Förbundet ska vara den självklara samtalsparten i mötet med externa parter i frågor av vikt som är gemensamma för Sveriges museer. Genom att synas i media och publika arrangemang skapar förbundet opinion, engagemang och förståelse för museerna. Sveriges Museer verkar för att upprätthålla solidaritet mellan Sveriges alla museer, bland annat genom en regelbunden och nära dialog med medlemmarna.

Bredda publiken

För att bli angelägna för fler och bredda publiken har museerna i många år arbetat med tillgänglighet. Möjligheten att ta del av kultur begränsas utifrån faktorer som socioekonomisk bakgrund, kön, utbildning och bostadsort.  Museernas potential att nå ut brett är stor då de finns runt om i landet och att lockar till många besök. I en internationell jämförelse har svenska museer en stark ställning som besöksarenor och samlingsplatser.

Om Sveriges Museer

Nästan alla offentliga museer är medlemmar i förbundet och andelen som drivs av annan huvudman, ex privata museer, ökar. Vi har även associerade medlemmar. Dialogen med medlemmarna pågår hela tiden. Samtidigt är styrelsen sammansatt på så vis att olika typer av museer representeras i det strategiska arbetet.

Styrelsen väljs av föreningens årsmöte och innefattar åtta ledamöter samt ordföranden. Sveriges Museer har fyra anställda (dock ej på heltid) och köper in tjänst för tillfälliga uppdrag.

Årets museum

Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till juryn

Call to action

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.