Samarbetsråd

Samarbetsråden tog initiativet att bilda Sveriges Museer 2004. 

Centralmuseernas samarbetsråd (CMS) är en nätverksorganisation och gemensamt samverkans- och samarbetsorgan mellan cheferna för de statliga museimyndigheterna samt de stiftelser med museiuppgifter som får anslag från regeringen under utgiftsområdet 17, anslagspost 8:1 och 8:2, där benämnda centrala museer.

De deltagande museiorganisationerna är:

 • Stiftelsen Arbetets museum
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Skansen
 • Stiftelsen Tekniska museet
 • Moderna Museet
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Statens centrum för arkitektur och design
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens historiska museer
 • Statens maritima och transporthistoriska museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musikverk (avseende Scenkonstmuseet)

CMS har följande huvuduppgifter:

 • Diskussioner i frågor av strategisk art som berör museisektorn i stort och de centrala museerna specifikt,
 • Initiativ till samt samordning eller koordinering av gemensamma insatser för verksamhetsutveckling
 • Samordning vid genomförande av gemensamma uppdrag som getts av regeringen,
 • Omvärldsbevakning i för medlemmarna aktuella frågor.

CMS arbete bedrivs inom samarbetsrådet, men även i olika projekt/arbetsgrupper som etableras under kortare eller längre perioder för att lösa specifika uppgifter. Varje grupps bemanning och uppdrag beslutas av CMS och en kontaktperson utses bland samarbetsrådets medlemmar.
Nederst samlar vi dokument och information om de aktiva arbetsgrupperna som idag är tre: rörande forskning, digitalisering och samlingar

CMS har, genom att parterna utgör självständiga juridiska personer med antingen myndighets- eller stiftelsestatus, inte befogenhet att fatta för medlemmarna bindande beslut. I olika beslutspunkter eftersträvas konsensus och det krävs en majoritet bakom beslut för de frågor som ska drivas.

CMS har även ett sekretariat som inordnas vid ett av medlemsmuseerna. Sekretariatet samverkar med företrädare för de olika institutionerna och samfinansieras av de centrala museerna. Det ska svara för administrativ hantering av övergripande insatser och samordning av de särskilda initiativ som tas. Sekretariatet ska under vissa förutsättningar kunna företräda centralmuseerna där dessa bör uppträda gemensamt.

Ann Follin, överintendent vid Statens museer för världskultur, är ordförande i Centralmuseernas samarbetsråd sedan mars 2021.

Maria B Olofsson vid Sveriges Museer är sekreterare för CMS.

CMS representeras i styrgruppen för Digisam med två ledamöter

Kontaktuppgifter till sekretariatet:

Maria B Olofsson 0708 11 60 33
Mejlkontakt

Arbetsgrupperna

Forskningsgruppen

Sammankallande

Just nu vakant

Dokument

Forskning vid centralmuseerna – en översikt – version jan 2021 (ej inlagd än)

Syfte

Syftet med gruppen är att stärka och stödja arbete med forskningsfrågor samt i vissa forskningsfrågor ge underlag för att CMS ska kunna agera gemensamt.

Uppdrag

Det övergripande uppdraget för gruppen är att bevaka och råda centralmuseerna i gemensamma forskningsfrågor samt främja gemensamt erfarenhetsutbyte vad gäller forskning. Uppdraget bör ske i dialog med Riksantikvarieämbetet och andra relevanta aktörer. I genomförandet av uppdraget kan med fördel det nätverk inom forskningsområdet som redan existerar mellan centralmuseerna användas för att brett inhämta synpunkter och inspel. Gruppen ska i sitt arbete och återrapportering beakta bredden av museiorganisationer inom CMS, inte minst avseende de särskilda förutsättningar som gäller för stiftelsemuseerna.

Prioriterade uppgifter under kommande mandatperiod:

 • Sammanställa centralmuseernas samlade forskning och betydelse för samhällets kunskapsförsörjning. Uppdraget syftar till att för uppdragsgivare, finansiärer och universitet lyfta fram bredden i museernas forskning, de gemensamma effekterna och behoven av fortsatta satsningar.
 • Lämna förslag till hur centralmuseernas pågående och planerade forskning gemensamt kan presenteras för främst forskarvärlden. Uppdraget syftar till att öka kännedomen om aktuell forskning samt stärka museernas kontakter och samverkan med fr.a. universiteten, men också till att lyfta fram den museispecifika forskningen som en tillgång för såväl museivärlden som för övriga forskarvärlden. Ambitionen ska vara att informationen hålls uppdaterad och förvaltas långsiktigt.
 • Undersöka förutsättningarna för riktade utlysningar mot museisektorn och föreslå för museerna särskilt angelägna områden.
 • Kartlägga hur centralmuseerna organiserat sin forskningsverksamhet i praktiken vad gäller forskningssamordning, forskningspolicy, forskningsprogram, forskningsråd etc. I uppdraget ingår att exemplifiera hur forskningen kan integreras i museernas övriga verksamhet.
Sammansättning och mötesfrekvens

Gruppen består av minst sex ledamöter samt en ordförande, samtliga utses av CMS i särskilt beslut. Gruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för hela eller delar av uppdraget. Ordförande är sammankallande till gruppens möten. Gruppen möts minst fem gånger per år och avrapporterar sitt arbete såväl i skriftliga rapporter som muntligt till CMS minst två gånger per år, genom ordförande.

Digitaliseringsgruppen

Dokument

Vision for CMS digitaliseringsarbete 2021 till 2026

Nyckeltal för digitala samlingar version 2020 (ej inlagd än)

Sammankallande

Anna Karin Ståhl

Syfte

Syftet med gruppen är att stärka och stödja digitaliseringsarbete samt ge underlag för att CMS ska kunna agera gemensamt i dessa frågor.

Uppdrag

Huvuduppdraget för gruppen är att Bistå CMS i att driva digitaliseringsfrågor med starkare strategisk styrning och med utgångspunkt i en gemensam vision/målbild för var vi vill vara om ca 5 år. I genomförandet av uppdraget kan med fördel det nätverk inom digitaliseringsområdet som redan existerar mellan centralmuseerna användas för att brett inhämta synpunkter och inspel. Gruppen ska i sitt arbete och återrapportering beakta bredden av museiorganisationer inom CMS, inte minst avseende de särskilda förutsättningar som gäller för stiftelsemuseerna.

Prioriterade uppgifter under kommande mandatperiod:

 • Ge förslag på hur en gemensam satsning kan drivas och samordnas för att skapa största möjliga nytta.
 • Ta fram skiss för hur man lägger upp ett gemensamt projekt.
 • Identifiera lämpliga digitaliseringsprojekt.
 • Föreslå mätbara mål för digitaliseringsprojekt.
 • Identifiera kompetensutvecklingsbehov.
 • Identifiera möjliga områden för samverkan.
Sammansättning och mötesfrekvens

Gruppen består av minst sex ledamöter samt en ordförande, samtliga utses av CMS i särskilt beslut. Gruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för hela eller delar av uppdraget. Ordförande är sammankallande till gruppens möten. Gruppen möts minst fem gånger per år och avrapporterar sitt arbete såväl i skriftliga rapporter som muntligt till CMS minst två gånger per år, genom ordförande.

Samlingsgruppen

Sammankallande

Annica Ewing

Syfte

Syftet med gruppen är att samordna och råda CMS i gemensamma utmaningar som rör samlingsförvaltning och samlingsvård.

Uppdrag

Det övergripande uppdraget för gruppen är att bevaka och råda centralmuseerna i gemensamma frågor på samlingsområdet samt främja gemensamt erfarenhetsutbyte vad gäller samlingarna. I genomförandet av uppdraget kan med fördel det nätverk inom samlingsområdet som redan existerar mellan centralmuseerna användas för att brett inhämta synpunkter och inspel. Gruppen ska i sitt arbete och återrapportering beakta bredden av museiorganisationer inom CMS, inte minst avseende de särskilda förutsättningar som gäller för stiftelsemuseerna.

Prioriterade uppgifter under kommande mandatperiod:

 • Magasinslösningar på kort och längre sikt
 • Utveckla innehåll och struktur för Teamet om delade resurser
 • Ta fram en plan för RVR-studiecirkel
 • Påbörja arbetet med att skapa samsyn om begreppet aktiv samlingsförvaltning
 • Göra klart kartläggningen av magasinsbehov
 • Överväga möjligheten att arbetet bedrivs i mindre grupper som återrapporterar till arbetsgruppen.
Sammansättning och mötesfrekvens

Gruppen består av minst sex ledamöter samt en ordförande, samtliga utses av CMS i särskilt beslut. Gruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för hela eller delar av uppdraget. Ordförande är sammankallande till gruppens möten. Gruppen möts minst fem gånger per år och avrapporterar sitt arbete till CMS minst två gånger per år, genom ordförande.

mejla sekretariatet