inlagg_mats-persson_armemuseumJag som alla andra följer med spänning turerna efter valet. På både lokal och nationell nivå står vi inför ett förändrat politiskt landskap; i närmare 70 procent av kommunerna finns inte förutsättningar för de traditionella blocken att bilda majoriteter den kommande mandatperioden. För åtta år sen styrdes mer än 70 procent av något av de traditionella blocken. Bilden av förändringen bekräftades när jag träffade kommunala museichefer på deras årliga forum i Uppsala och återigen när jag var på höstmöte med Länsmuseernas samarbetsråd i Lund i förra veckan.

I en tid av samhällelig förändring blir museerna allt viktigare. Stabila står de för den långsiktiga berättelsen och har unika förutsättningar att spegla samtiden. Nu sätts också Museilagen på prov. Inför en ny mandatperiod blir det extra viktigt med rollförståelse hos politiker och museitjänstemän. Lagen ska garantera självständighet som i sin tur ska värna museernas professionalitet och trovärdighet. Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att följa upp hur lagen fungerar, bland annat i en redan påbörjad dialog med oss. Det är viktigt att kunna prata om museiverksamheten och dess betydelse för samhället som helhet. Museerna och kulturen angår flera politikområden.

Ett tecken i tiden är samhällsengagemang. Det märker man hos Volontärbyrån som förmedlar ideella uppdrag och som sett en ökning av antal sökande och intressenter. Sveriges Museer anordnade i mitten av oktober en heldagskonferens tillsammans med Skansen och Jamtli inför ett kommande nätverk för de som samordnar volontärverksamhet på museer. Det blev snabbt fulltecknat. Över 30 museer var representerade. Fler volontärer ger fler jobb på museet, det konstaterar man på Jamtli. Jag ser också volontärverksamheten ute i landet som exempel på när museerna fungerar som viktiga nav i lokalsamhället.

I vår framtidssatsning med stöd av medel från Postkodstiftelsen kommer vi arbeta för att stärka museernas möjligheter att främja de demokratiska samtalen i samhället. Sofia Embrén som projektleder satsningen tar sig nu an vår dynamiska sektor för att bringa reda i dess möjligheter. Härom veckan mötte hon 30 kommunala museichefer vid vårt forum på Uppsala konstmuseum som ett steg för att spana och hämta inspel från våra medlemsmuseer.

Till sist. Du har väl bokat in 9-11 april nästa år? Då är det vårmöte i Östersund på temat Älskade museum,  Kunskap-Lust-Samlingar. Just nu är det öppet för att bidra med programpunkter.