MPgeneralsekreterare_Cecilia_ExNu har Riksdagen tagit beslut om kulturarvspropositionen, som markerar museernas betydelse i samhället och som i stora delar fick brett politiskt stöd. I den nya museilagen skärps inte bara definitionen för vad ett museum är. Här ställs också ökade krav på museernas bidrag till samhällsutvecklingen. De ska främja kunskapsuppbyggnad, fri åsiktsbildning och kulturupplevelser – på allas lika villkor. Museernas ekonomi är en kärnfråga som måste lösas mer långsiktigt och med stöd från fler än kulturpolitiken om museernas ska kunna leverera det som krävs i lagen.

Frågan om museilag är något som vi kommer att diskutera i vårt seminarium under Almedalsveckan på Gotlands Museum den 5 juli. Temat blir Museilag – styrning eller frihet?
Medverkar gör bl.a Olof Lavesson  och Ida Karkiainen från Riksdagens kulturutskott.

Digitaliseringsfrågan är en av de viktigaste finansiella utmaningarna för museisektorn. Vid Sveriges Museers årliga vårmöte, som denna gång hölls i Södertälje, var digitaliseringen och dess möjligheter i fokus. Det blev besöksrekord vilket visar hur angelägen frågan är. Vårmötet uppskattades enligt enkätsvaren från deltagarna. Jag är så imponerad över allas insatser, värdskapet i Södertälje, de rika programpunkterna och alla de som inspirerade och lät sig inspireras. Jag vill här passa på att tack alla som bidragit till mötet!

Museisektorns nätverkande i olika konstellationer är viktig. Värdefulla kontakter knyts och museiprofessionen frodas. Vi ser det hos olika museinära parter och inte minst i de mötesplatser och nätverk som Sveriges Museer främjar. I höstas tog vi initiativ till ett forum för kommunala museichefer i Sigtuna. En arbetsgrupp har verkat under året och nu samlar vi till möte i Stockholm den 18-19 oktober.

Slutligen vill jag tacka Ulrika Söderström för lysande insatser för Sveriges Museer! Hon har sin bas på Kalmar läns museum men genom avtal har hon jobbat som kommunikatör för oss i fyra år. Ulrika behöver prioritera sin doktorsavhandling och slutar därför hos oss till sommaren. Då kommer istället Mikael Dunker in som kommunikatör genom avtal med Sveriges Järnvägsmuseum. Varmt välkommen Mikael, nu ger vi järnet!

/Mats Persson