Regeringen har i dag beslutat om villkoren för den satsning på kulturverksamhet i bostadsområden med lågt valdeltagande eller andra socioekonomiska utmaningar som tidigare presenterats. Satsningen har fått namnet Äga rum och kommer att pågå under perioden 2016-2018. Den ska utgå från de boendes behov, engagemang och delaktighet.

– En förutsättning för delaktighet och egenmakt är möjligheten till inflytande, även över konsten och kulturen i sitt eget bostadsområde. Det är därför satsningen kallas det som den ska åstadkomma, att äga sitt rum, säger kultur- och demokratiminsiter Alice Bah Kuhnke.

Statens kulturråd kommer att fördela stödet. Förutom Statens kulturråds stödgivning omfattar satsningen även konstnärliga gestaltningsprojekt som Statens konstråd ansvarar för.

Statsbidrag får lämnas till en juridisk person (ej statlig eller kommunal aktör) för projekt i ny eller befintlig kulturverksamhet. Projektet ska bedrivas i ett bostadsområde med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar och baseras på engagemang och delaktighet hos de som bor i området där kulturverksamheten ska genomföras.

Projektet ska också ske i samarbete mellan flera aktörer, varav minst en är en organisation inom det civila samhället med lokal förankring i det område där projektet ska genomföras.

Sammantaget ska bidraget främja mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturverksamheterna samt främja erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Satsningen Äga rum omfattar totalt 130 miljoner kronor. Den som har beviljats statsbidrag ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen använts.

Förordningen träder ikraft den 1 juni 2016.

För mer information, se Regeringens webbplats>>>