Debattartikeln publicerades i ÖP 2020-05-27

Den ekonomiska situationen för Sveriges museer var besvärlig redan innan pandemin. 

Enligt en enkät bland Sveriges Museers medlemschefer angav hälften av de svarande att de har ett sämre ekonomiskt läge än året innan. Fler än hälften svarade att de har dåliga möjligheter att bedriva en aktiv samlingsförvaltning. 

Nu efter utbrottet av covid-19 har situationen blivit ännu värre. Många museer riskerar att göra stora förluster. En bedömning är att det rör sig om cirka 1 miljard kronor i uteblivna intäkter. 

De museer som har det svårast är de med hög egenfinansiering och som är beroende av entréavgifter. Regionala, kommunala och ett flertal stiftelsemuseer omfattas inte av den statliga reformen om fri entré. Många exempel finns på museer som har varslat eller till och med riskerar riskerar att gå i konkurs.

En enkätundersökning som Länsmuseernas samarbetsråd har gjort visar att omkring 100 fast anställda bara på länsmuseerna riskerar att sägas upp om huvudmännen inte skjuter till extra medel. 

Samma undersökning visar att om de låga besökssiffrorna består året ut så kommer museerna att förlora så mycket som 75 procent av besökarna. I personer räknat handlar det enbart på länsmuseerna om 3 miljoner besökare som annars till exempel hade köpt guidningar, betalat entréer, handlat i butikerna eller i restaurangerna. Länsmuseernas gemensamma bedömning är att det rör sig om mer än 70 miljoner kronor i uteblivna intäkter. 

Alla museer arbetar självfallet aktivt för att möta och lindra effekterna av de restriktioner som följt i kölvattnet av Covid19. De generella stöd som staten har infört används till sista kronan, men trots detta är effekterna av pandemin så starka att många museer omöjligt själva kan hantera den hårt pressade ekonomin.

Idén om ett levande kulturarv i hela landet är under allvarlig press. Länsmuseernas samarbetsråd och Sveriges museer vädjar därför till huvudfinansiärerna som är staten, regionerna och kommunerna: ta ansvar för att museerna överlever pandemin. 

Nuvarande stödpaket till kulturen når inte ut till merparten av museerna. Ytterligare stödpaket för museer i hela landet krävs genom bland annat kultursamverkansmodellen. 

I svåra tider som dessa är det extra viktigt att säkerställa att hela landet kan erbjuda trygga mötesplatser för människors behov av kultur även i kristider.

Maria Jansén, ordförande Sveriges museer

Jonas Hellberg, ordförande Länsmuseernas samarbetsråd 

Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges museer

Linda Lundberg, generalsekreterare Länsmuseernas samarbetsråd