1995, då Anatomiska institutionen vid Lunds universitet lades ner, fick Lunds universitets Historiska museum ansvar att förvalta den anatomiska samlingen. Samlingen, som den ser ut idag, påbörjades av Arvid Henrik Florman under tidigt 1800-tal. Den består av runt 2000 kranier, till största delen anonyma kranier från undersökningar av medeltida kyrkogårdar i Lund men även kranier efter namngivna individer från 1800-talet, förhistoriska kranier, kranier med utländsk proveniens och slutligen gipsavgjutningar. Därtill ingår ett mindre antal monterade skelett.

Lunds universitets Historiska museum har tre uppdrag; att medverka i forskning och grundutbildning, att förvalta arkeologiskt material från regionen samt att tillgängliggöra samlingarna och förmedla aktuell forskning till allmänheten. Detta gäller alla samlingar, även den anatomiska samlingen.

1Urvalet i vår utställning om anatomiska samlingen, Döden - ett bekymmer?, består av mänskliga kvarlevor, dels ur anatomiska samlingen, men även ur Historiska museets samlingar. Mänskliga kvarlevor, liksom annat arkeologiskt material, är betydelsefulla informationsbärare. Vi vill visa hur mänskliga kvarlevor, den döda kroppen, används och har använts i forskningen. Detta kan sammanfattas med det citat som står över ingången till gamla Anatomiska institutionens anatomiska museum: Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae, eller översatt till svenska; Detta är platsen där det behagar döden att bistå livet. Exempel på ämnen i utställningen är osteologernas analyser av de arkeologiskt framgrävda skeletten, hur obduktion av en död individ ger kunskap om kroppens anatomi och sjukdomar, organdonation, repatriering och återbegravning av mänskliga kvarlevor med mera.

Vi valde att i utställningen inte sätta skygglappar på besökaren, utan visa samlingen som den är – en brokig samling bestående av kvarlevor av barn och vuxna, av förhistoriska, medeltida och historiska skelett, skelett från andra länder samt vad kvarlevorna används och har använts till. Vi vill också öppna upp för frågor i utställningen, frågor som vi inte själva besvarar men som förhoppningsvis kan locka besökaren till reflektion. Exempel på sådana frågor är ”Bör samlingen finnas kvar?” och ”Är all forskning berättigad?”.

2
Utställningen står fram till och med september 2015. Under utställningsperioden hålls en serie föredrag som behandlar ämnen som berör den anatomiska samlingen eller forskning på mänskliga kvarlevor. Håll gärna ögonen öppna, information om dessa kommer finnas på vår hemsida och Facebook-sida.
/Jenny Bergman, antikvarie Lunds universitets Historiska museum

 

 

Jenny Bergman är antikvarie på Lunds universitets Historiska museum med ansvar samlingarna från sten- och bronsålder. Hon ingår i projektgruppen för Döden – ett bekymmer?